دانشگاهی - Books list

مدیریت تولید و عملیات

سازمان سمت

From 11,500 To 23,000 Toman

پهلوانی سپورتی

سازمان سمت

6,000 Toman

نظام میراث

سازمان سمت

2,500 Toman

هنر گرافیک

سازمان سمت

2,500 Toman

بلاغت تطبیقی

سازمان سمت

17,000 Toman

سبک‌ های بازیگری

سازمان سمت

From 15,500 To 31,000 Toman

ژئومورفولوژی

سازمان سمت

From 12,000 To 24,000 Toman

آیین بودا

سازمان سمت

From 5,000 To 10,000 Toman

Lecture de textes islamiques

سازمان سمت

From 3,500 To 7,000 Toman

علوم انسانی _ دیجیتال

سازمان سمت

From 7,500 To 15,000 Toman

سیاست جهانی (جلد دوم)

سازمان سمت

From 11,000 To 22,000 Toman

جغرافیای جمعیت ایران

سازمان سمت

From 8,000 To 16,000 Toman

مبانی شبکه و سخت افزار

سازمان سمت

From 9,500 To 19,000 Toman

حکمت عملی

سازمان سمت

From 8,500 To 17,000 Toman

تارخ تطور نثر فارسی

سازمان سمت

From 10,500 To 25,000 Toman

Advanced Translation

سازمان سمت

From 6,000 To 12,000 Toman

مجموعه هنر در تمدن اسلامی

سازمان سمت

From 12,500 To 25,000 Toman

آموزش فوتسال

سازمان سمت

From 8,500 To 17,000 Toman

مدل های پیشرفته رشد اقتصادی

سازمان سمت

From 10,000 To 20,000 Toman

علم مواد

سازمان سمت

From 6,500 To 13,000 Toman

مجموعه هنر در تمدن اسلامی

سازمان سمت

From 11,000 To 22,000 Toman

Correspondence in English

سازمان سمت

From 11,000 To 22,000 Toman

سیاست جهانی (جلد اول)

سازمان سمت

From 9,000 To 18,000 Toman