زبان - لیست آثار

English for the Students of Statistics

سازمان سمت

از 10,500 تا 21,000 تومان

بلاغت تطبیقی

سازمان سمت

از 17,000 تا 34,000 تومان

Lecture de textes islamiques

سازمان سمت

از 3,500 تا 7,000 تومان

علوم انسانی _ دیجیتال

سازمان سمت

از 7,500 تا 15,000 تومان

تارخ تطور نثر فارسی

سازمان سمت

از 10,500 تا 25,000 تومان

البلاغة الجدیدة

سازمان سمت

از 5,000 تا 10,000 تومان

English for the Students of Nutrition

سازمان سمت

از 7,500 تا 16,000 تومان

English for the Students of Psychology

سازمان سمت

از 12,000 تا 26,000 تومان

مبانی معناشناسی نوین

سازمان سمت

از 4,500 تا 10,000 تومان

تحلیل شعر فارسی

سازمان سمت

از 2,750 تا 5,500 تومان

سخن شیرین پارسی

سازمان سمت

از 9,000 تا 18,000 تومان

ایران شناسی

سازمان سمت

از 16,000 تا 32,000 تومان

شعر انقلاب اسلامی

سازمان سمت

از 3,500 تا 5,500 تومان

شعر فارسی

سازمان سمت

از 1,500 تا 3,000 تومان