�������� - لیست آثار

English for the Students of Humanities (Literature and Languages, Art, Architecture)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Hadi Farjami

La Grammaire Française: Nom et Adjectif(Une étude contrastive sur le nom et l'adjectif person

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهری بهرام بیگی

English for Students of History

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سیدمحمد صفوی

English for the students of Energy Engineering

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Vahid Mohammadpour Karizaki

English for the Students of Nutrition

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : A. Djazayery

البلاغة الجدیدة

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد خاقانی‌اصفهانی

ENGLISH for the Students of Human Geography

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محسن کریمیان عظیمی

English for the Students of Geology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : میرجلیلی

English for the Students of Veterinary Medicine

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Alireza Ahamdi

Teaching Practice for English Language Teachers

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ساسان بالغی زاده

نگاهی تحلیلی به علم بیان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حسین آقاحسینی

اصول فن ترجمه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدجواد کمالی

مبانی صرف

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ویدا شقاقی

English for the Students of Dentistry

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Mohammad Hassan Tahriran

المجانی من النصوص العرفانیه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ع‍ب‍اس‌ اق‍ب‍ال‍ی‌

ادبیات عمومی و ادبیات تطبیقی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سیمون ژون

گزیده ای از متون تفسیری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ی‍ره‍اش‍م‍ی‌

سبک شناسی نثر پارسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد غلامرضایی

Le renouveau de la critique littéraire en France

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Nasrine Khattate

English for the Students of Educational Planning and Curriculum

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Koosha‬‏‫‬‏, Mansour‬

ترجمه متون ادبی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدجواد کمالی

نشانه های نگارشی و درست نویسی در زبان روسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : د.ا. رزنتال

Theoretical Principles of Translation

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : طیبه موسوی میانگاه

English for the Students of Educational Administration

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Mansour Koosha

Initiation A La Dissertion Litterare Et A La Narratologie

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Sadi Jafari Kardgar

مقدمه ای بر کاربردی بر استعاره

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : زلتن کوچش

الادب المقارن فی ایران و العالم العربی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حیدر خضری

رده شناسی زبانهای ایرانی (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد دبیر مقدم

English for the Students of Philosophy

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Mohammad Ali Ejjei

مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : غ‍لام‍رض‍ا س‍ت‍وده‌