علوم اجتماعی - Books list

مبانی جامعه‌ شناسی

سازمان سمت

From 10,500 To 23,000 Toman

English for the Students of Social Work

سازمان سمت

From 4,000 To 9,000 Toman

روش تحقیق در علوم اجتماعی

سازمان سمت

From 5,000 To 11,000 Toman

مطالعات فرهنگی

سازمان سمت

From 4,000 To 7,500 Toman

جامعه‌ شناسی‌ شهری

سازمان سمت

From 6,000 To 12,000 Toman

جامعه‌ شناسی کشاورزی ایران

سازمان سمت

From 1,600 To 3,200 Toman

جامعه‌ شناسی

سازمان سمت

From 4,500 To 9,000 Toman

مدیریت در خدمات اجتماعی

سازمان سمت

From 4,000 To 7,500 Toman

جامعه‌ شناسی توسعه

سازمان سمت

From 9,000 To 21,000 Toman