علوم اجتماعی - Books list

مدیریت در خدمات اجتماعی

سازمان سمت

From 4,000 To 7,500 Toman

جامعه‌ شناسی توسعه

سازمان سمت

From 6,000 To 21,000 Toman

ارتباطات انسانی

سازمان سمت

From 7,500 To 21,000 Toman

جایگاه پول در نظام سلامت

سازمان سمت

From 4,500 To 8,500 Toman

چالش با اقتصاد نولیبرالیسم

سازمان سمت

From 1,500 To 2,900 Toman

نظریه‌ های انقلاب

سازمان سمت

From 8,000 To 26,000 Toman