اقتصاد و حسابداری - لیست آثار

مبانی اقتصاد اسلامی

سازمان سمت

از 14,000 تا 33,000 تومان

بازار - دولت

سازمان سمت

از 7,500 تا 10,000 تومان

بانکداری تطبیقی

سازمان سمت

از 5,500 تا 11,000 تومان

حقوق تجارت

سازمان سمت

از 6,500 تا 15,000 تومان

تاریخ عقاید اقتصادی

سازمان سمت

از 3,750 تا 17,000 تومان

اقتصاد بخش عمومی (1)

سازمان سمت

از 3,500 تا 7,000 تومان

مدیریت مالی ( جلد اول )

سازمان سمت

از 8,400 تا 21,000 تومان

اقتصادسنجی (1)

سازمان سمت

از 8,250 تا 16,500 تومان

آزادسازی اقتصادی

سازمان سمت

از 2,500 تا 7,000 تومان

اقتصاد کلان جدید

سازمان سمت

از 15,000 تا 36,000 تومان

گستره اقتصاد اسلامی

سازمان سمت

از 12,000 تا 30,000 تومان

اقتصاد بین الملل

سازمان سمت

از 14,000 تا 27,500 تومان

اقتصاد رسانه

سازمان سمت

از 3,000 تا 6,000 تومان