اقتصاد و حسابداری - لیست آثار

مدیریت مالی ( جلد اول )

سازمان سمت

از 8,400 تا 21,000 تومان

اقتصادسنجی (1)

سازمان سمت

از 8,250 تا 16,500 تومان

آزادسازی اقتصادی

سازمان سمت

از 7,000 تا 14,000 تومان

اقتصاد کلان جدید

سازمان سمت

از 15,000 تا 36,000 تومان

گستره اقتصاد اسلامی

سازمان سمت

از 12,000 تا 30,000 تومان

اقتصاد بین الملل

سازمان سمت

از 14,000 تا 27,500 تومان

اقتصاد رسانه

سازمان سمت

از 3,000 تا 6,000 تومان

اقتصاد کلان دینامیک

سازمان سمت

از 2,000 تا 3,300 تومان