اقتصاد و حسابداری - لیست آثار

اقتصاد بخش عمومی (1)

سازمان سمت

از 3,500 تا 7,000 تومان

مدیریت مالی ( جلد اول )

سازمان سمت

از 8,400 تا 21,000 تومان

اقتصادسنجی (1)

سازمان سمت

از 8,250 تا 34,000 تومان

آزادسازی اقتصادی

سازمان سمت

از 2,500 تا 7,000 تومان