اقتصاد و حسابداری - لیست آثار

اقتصاد کار و نیروی انسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حسن سبحانی

مدیریت مالی نوین (جلد اول)

نویسنده : رندلف وسترفیلد

مترجم : علی جهانخانی

ملاحظات اسلامی در روابط تجاری مسلمانان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : هادی غفاری

اقتصاد شهری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نعمت الله اکبری

خدمات مالی اسلامی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد عبید‌الله

اقتصاد کشاورزی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نعمت الله اکبری

English for the Students of Economics

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : الهه ستوده نما

اقتصاد مالی (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فرانک جی. فابوزی

اقتصاد ریاضی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی سوری

English for the Students of Accounting (II)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : داود اقوامی

English for the Students of Accounting (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : داوود اقوامی

اقتصاد کلان دینامیک

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ابراهیم گرجی

اقتصاد منطقه‌ای

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مجید صباغ کرمانی

گستره اقتصاد اسلامی

ناشر : سازمان سمت

گردآورنده : ح‍س‍ن‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌

اقتصاد منابع تجدید شونده

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مجید احمدیان

نظریه بازار و کاربرد آن برای منابع انرژی پایان پذیر

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : م‍ج‍ی‍د اح‍م‍دی‍ان‌

حسابداری صنعتی (جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد نمازی

اقتصاد خرد (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : راب‍رت‌‌ اس‌. پ‍ن‍دی‍ک‌

اقتصاد خرد(جلد سوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مرتضی عزتی

حقوق تجارت

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ربیعا اسکینی

نظریه بازیها و کاربردهای آن

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : قهرمان عبدلی

مدیریت مالی ( جلد اول )

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ریموند پی. نوو

اقتصاد سنجی داده های تابلویی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : زهرا کرمی تکانلو

اقتصاد بخش عمومی (1)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : احمد جعفری صمیمی

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدرضا یوسفی

تحلیل اقتصادی آموزش

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : وحید مهربانی

تاریخ عقاید اقتصادی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : یدالله دادگر

اقتصادسنجی (1)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مسعود درخشان

تحولات اقتصادی ایران (2)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حسین صادقی

مباحثی در اقتصاد خرد

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : جعفر عبادی