اقتصاد و حسابداری - Books list

درآمدی بر فلسفه اقتصاد

سازمان سمت

From 11,000 To 22,000 Toman

بانکداری اسلامی بین الملل

سازمان سمت

From 6,500 To 13,000 Toman

ارزیابی اقتصادی طرح ها

سازمان سمت

From 7,500 To 15,000 Toman

مبانی اقتصاد اسلامی

سازمان سمت

From 14,000 To 33,000 Toman

بازار - دولت

سازمان سمت

From 7,500 To 10,000 Toman

اقتصاد کار و نیروی انسانی

سازمان سمت

From 8,000 To 16,000 Toman

بانکداری تطبیقی

سازمان سمت

From 5,500 To 11,000 Toman

حقوق تجارت

سازمان سمت

From 6,500 To 15,000 Toman

تاریخ عقاید اقتصادی

سازمان سمت

From 3,750 To 18,000 Toman

مباحثی در اقتصاد خرد

سازمان سمت

From 3,550 To 8,000 Toman

مالیه بین الملل

سازمان سمت

From 7,000 To 7,500 Toman

اقتصاد خرد(جلد سوم)

سازمان سمت

From 7,000 To 13,500 Toman

ارزیابی اقتصادی طرحها

سازمان سمت

From 5,000 To 9,500 Toman

اقتصاد بخش عمومی (1)

سازمان سمت

From 3,500 To 7,000 Toman

مدیریت مالی ( جلد اول )

سازمان سمت

From 8,400 To 21,000 Toman

اقتصادسنجی (1)

سازمان سمت

From 8,250 To 16,500 Toman

برنامه‌ ریزی اقتصادی

سازمان سمت

From 5,000 To 9,500 Toman

آزادسازی اقتصادی

سازمان سمت

From 2,500 To 7,000 Toman

English for the Students of Agricultural Economics

سازمان سمت

From 3,500 To 7,000 Toman

اقتصاد کلان جدید

سازمان سمت

From 15,000 To 44,000 Toman

تحولات اقتصادی ایران (2)

سازمان سمت

From 6,500 To 13,500 Toman