علوم رفتاری و مدیریت - Books list

سرپرستی در صنعت مهمانداری

سازمان سمت

From 850 To 9,000 Toman

مدیریت آموزشی

سازمان سمت

From 13,500 To 35,000 Toman

مدیریت دانش کاربردی

سازمان سمت

From 7,500 To 24,000 Toman

تحقیقات بازاریابی

سازمان سمت

From 4,500 To 18,000 Toman

مبانی آموزش بزرگسالان

سازمان سمت

From 16,000 To 23,000 Toman

طراحی آموزشی

سازمان سمت

From 5,000 To 10,000 Toman

مهارتهای زندگی دانشجویی

سازمان سمت

From 2,500 To 15,000 Toman

مبانی مدیریت دولتی

سازمان سمت

From 5,500 To 15,000 Toman

بودجه ریزی عمومی

سازمان سمت

From 6,500 To 10,500 Toman

ماهیت تصمیم‌ گیری

سازمان سمت

From 6,750 To 13,500 Toman

مبانی طراحی آموزشی

سازمان سمت

From 9,500 To 18,500 Toman

تحقق تفکر سیستمی

سازمان سمت

From 10,250 To 21,000 Toman