علوم رفتاری و مدیریت - Books list

روش تدریس پیشرفته

سازمان سمت

From 8,000 To 16,000 Toman

روان شناسی

جهانبخش صادقی

From 9,000 To 18,000 Toman

روان شناسی سلامت (جلد اول)

سازمان سمت

From 11,500 To 23,000 Toman

آموزش و پرورش ناشنوایان

فاطمه لشکری نژاد

From 2,200 To 4,400 Toman

سرپرستی در صنعت مهمانداری

سازمان سمت

From 4,000 To 7,000 Toman

مدیریت آموزشی

سازمان سمت

From 13,500 To 35,000 Toman

مدیریت دانش کاربردی

سازمان سمت

From 10,000 To 14,500 Toman