مطالعات تاریخی و محیطی - Books list

English for Students of History

سازمان سمت

From 6,500 To 7,000 Toman

تاریخ‌ نگاری در قرن بیستم

سازمان سمت

From 6,000 To 12,000 Toman

ENGLISH for the Students of Human Geography

سازمان سمت

From 9,000 To 18,000 Toman

English for the Students of Geology

سازمان سمت

From 7,500 To 9,000 Toman

اصول و مبانی آمایش سرزمین

سازمان سمت

From 9,000 To 18,000 Toman

حکمروایی روستایی

سازمان سمت

From 5,000 To 10,000 Toman

مطالعات منطقه ای خلیج فارس

سازمان سمت

From 4,000 To 8,000 Toman

جغرافیای سیاسی فضای مجازی

سازمان سمت

From 5,500 To 11,000 Toman