علم اطلاعات و مطالعات کتب درسی - product_lbl_contents_list

مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

مبانی نشر کتاب

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

پایان‌ نامه و رساله دانشگاهی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

اقتصاد دانش

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

مبانی فناوریهای اطلاعاتی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

مدیریت پیایندها برای کتابداران

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

آشنایی با ویراستاری و نشر

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

آشنایی با اطلاعات و ارتباطات

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

مرجع‌ شناسی عمومی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

کتابخانه‌ های دیجیتال

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

به سوی جوامع دانایی‌ محور

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

کتابخانه و کتابداری

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

کتاب الکترونیکی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency