������ �������������� �� �������������� ������ �������� - لیست آثار

نظام های همکاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نرگس نشاط

آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع‌ رسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علیرضا هویدا

مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالحسین فرج پهلو

نمایه های تخصصی الکترونیکی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالرضا نوروزی‌ چالکی

مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : زهره میرحسینی

اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : احد فرامرزقراملکی

روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : یزدان منصوریان

مبانی نشر کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالحسین آذرنگ

مقدمه‌ ای بر علم اطلاعات و دانش‌ شناسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : احمد شعبانی

نگارش و تهیه ملحقات کتاب درسی دانشگاهی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مری الن لپیونکا

مبانی فناوریهای اطلاعاتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : جعفر مهراد

مدیریت پیایندها برای کتابداران

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : اسکات میلارد

راهکارهای مسائل مدیریت در خدمات اطلاعاتی و علم‌ سنجی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : کریستین ارکهارت

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سعید اسدی

مرجع‌ شناسی عمومی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمود شمس‌ بد

کتابخانه‌ های دیجیتال

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهدی علیپور حافظی

ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ث‍ری‍ا ق‍زل‌ ای‍اغ‌

مواد و خدمات کتابخانه‌ ای برای بزرگسالان نوسواد

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : زهره میرحسینی

کتاب الکترونیکی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فاطمه فهیم‌نیا

آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : پرویز نصیری

کتابخانه و کتابداری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی‌ مزینانی‌

به سوی جوامع دانایی‌ محور

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : گزارش جهانی یونسکو

راهنمای استفاده از رده‌ بندی کنگره (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فاطمه مرتضایی فرد

آشنایی با اطلاعات و ارتباطات

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محسن نوکاریزی

آشنایی با ویراستاری و نشر

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالحسین آذرنگ

مقدمه‌ ای بر شیوه طراحی و تألیف کتاب درسی دانشگاهی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد آرمند

راهنمای عملی ویرایش 22 رده‌ بندی دهدهی دیویی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سانجی کی. کاشیک

پایان‌ نامه و رساله دانشگاهی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : غلامرضا فدائی

اقتصاد دانش

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : دیوید رونی

پژوهش و نگارش کتاب درسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : یان میک