هنر - Books list

درآمدی بر نمایش درمانی

سازمان سمت

From 6,000 To 12,000 Toman

گوست لایت

سازمان سمت

From 5,500 To 11,000 Toman

میناکاری روی فلز

سازمان سمت

From 1,500 To 8,000 Toman

تحلیل(فرمالیستی) متن نمایشی

سازمان سمت

From 7,500 To 16,000 Toman

English for the Students of architecture (I)

سازمان سمت

From 4,750 To 11,000 Toman

فیلمنامه نویسی شخصیت محور

سازمان سمت

From 4,500 To 8,500 Toman

مهندسی کانسی

سازمان سمت

From 4,000 To 8,000 Toman

راهنمای علمی تئاتر ماسک

سازمان سمت

From 2,000 To 4,000 Toman

مبانی مطالعات سینمایی

سازمان سمت

From 2,250 To 4,500 Toman

فرایند نوردهی

سازمان سمت

From 3,500 To 6,500 Toman

از کلمه تا تصویر

سازمان سمت

From 1,700 To 3,400 Toman

درآمدی بر نظریه انتقادی

سازمان سمت

From 1,000 To 19,000 Toman

بداهه‌ پردازی در تئاتر

سازمان سمت

From 4,000 To 8,000 Toman

روان‌ شناسی محیط

سازمان سمت

From 5,500 To 17,000 Toman

کارگاه تراش روی شیشه

سازمان سمت

From 3,500 To 7,000 Toman

نظریه عکاسی

سازمان سمت

From 10,000 To 35,000 Toman

تاریخ مصور تئاتر(بخش اول)

سازمان سمت

From 9,000 To 35,000 Toman

هنر و ادراک بصری

سازمان سمت

From 9,000 To 32,000 Toman

مبانی هنر

سازمان سمت

From 12,000 To 32,000 Toman

مبانی طراحی پارچه

سازمان سمت

From 4,500 To 11,000 Toman