هنر - Books list

سبک‌ های بازیگری

سازمان سمت

From 15,500 To 31,000 Toman

تذهیب در ایران

سازمان سمت

From 10,500 To 21,000 Toman

طراحی صنعتی

سازمان سمت

2,750 Toman

راهبردهای اساسی طراحی صحنه

سازمان سمت

From 4,000 To 8,000 Toman

معماری مدرن از 1900

سازمان سمت

From 32,500 To 65,000 Toman

درآمدی بر نمایش درمانی

سازمان سمت

From 6,000 To 12,000 Toman

گوست لایت

سازمان سمت

From 5,500 To 11,000 Toman

میناکاری روی فلز

سازمان سمت

From 3,000 To 8,000 Toman

تحلیل(فرمالیستی) متن نمایشی

سازمان سمت

From 7,500 To 16,000 Toman

English for the Students of architecture (I)

سازمان سمت

From 4,750 To 11,000 Toman

فیلمنامه نویسی شخصیت محور

سازمان سمت

From 4,500 To 8,500 Toman

مهندسی کانسی

سازمان سمت

From 4,000 To 8,000 Toman

راهنمای علمی تئاتر ماسک

سازمان سمت

From 2,000 To 4,000 Toman

مبانی مطالعات سینمایی

سازمان سمت

From 2,250 To 4,500 Toman

فرایند نوردهی

سازمان سمت

From 3,500 To 6,500 Toman

نقاشی دیواری

سازمان سمت

From 6,000 To 16,000 Toman

بازیگر نامرئی

سازمان سمت

From 4,000 To 8,000 Toman

درسهای کاندینسکی در باهاوس

سازمان سمت

From 2,500 To 4,500 Toman

از کلمه تا تصویر

سازمان سمت

From 1,700 To 3,400 Toman

درآمدی بر نظریه انتقادی

سازمان سمت

From 1,000 To 19,000 Toman

بداهه‌ پردازی در تئاتر

سازمان سمت

From 4,000 To 8,000 Toman

روان‌ شناسی محیط

سازمان سمت

From 7,000 To 17,000 Toman