علوم ورزشی - product_lbl_contents_list

بیولوژی فعالیت بدنی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

آموزش فنون کشتی

سازمان سمت

3,500 payment_lbl_currency

مدیریت سازمانهای ورزشی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

آموزش فوتسال

سازمان سمت

8,500 payment_lbl_currency

فیزیولوژی ورزشی (1)

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

راهنمای کامل تغذیه ورزشی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

روش تحقیق در تربیت بدنی (جلد دوم)

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

فیزیولوژی ورزشی قلبی - عروقی پیشرفته

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته (جلد اول)

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

کلیات تربیت‌ بدنی در مدارس

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی (1)

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

شیمی در علوم ورزشی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

ساختار و عملکرد عضله اسکلتی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

اساس بیومکانیک حرکت انسان (جلد اول)

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته(جلد دوم)

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

English for the Students of Physical Education & Sport Science

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency