انقلاب و دفاع مقدس - لیست آثار

ستاره شمال

ناشر : سوره مهر

نویسنده : ناهید سلمانی

امانت توریست

ارائه دهنده : ایران صدا

گوینده : بهرام سروری‌ نژاد

شهید حسن آبشناسان

ارائه دهنده : ایران صدا

نویسنده : مجیدمیرزایی

امام خمینی و خود آگاهی تاریخی

ناشر : لب المیزان

نویسنده : اصغر طاهرزاده

گزیده داستانهای رفاقت به سبک تانک

ناشر : سوره مهر

نویسنده : داود امیریان

تمدن زایی شیعه

ناشر : لب المیزان

نویسنده : اصغر طاهرزاده

جایگاه اشراقی انقلاب اسلامی در فضای مدرنیسم

ناشر : لب المیزان

نویسنده : اصغر طاهرزاده

انقلاب اسلامی برون رفت از عالم غربی

ناشر : لب المیزان

نویسنده : اصغر طاهرزاده