0 امتیاز
0 نفر

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

مجموعه اثر : آیین دادرسی کیفری

قیمت نسخه چاپی : 4,300 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 376

رده بندی کنگره : ‏‫‬‭KMH۴۶۱۰‏‫‬‭‭/آ۵آ۹ ۱۳۸۸

رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۴۵/۵۵۰۵

شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۲‎۴‎۳‎۹‎۸

شابک : 978-964-530-498-8

سال نشر : 1388

کد گروه پژوهشی : 473

خلاصه اثر

در آستانه دوازدهمین چاپ این اثر همچنان در انتظار تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن لوایح «آیین دادرسی کیفری»، «دادرسی اطفال بزهکار» و «مجازات های اجتماعی» به سر می بریم.
ظاهراً تصمیم بر این است که دو لایحه اخیرالذکر در لوایح آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی ادغام شوند تا به گونه ای از پراکندگی مقررات جدید اجتناب گردد.
اگر چه در بازنگری های اخیر، تغییراتی چند در محتوا و نیز در شیوه ارائه و شمارش مواد آیین دادرسی کیفری به عمل آمده و همان روش سنتی احصای مواد (1، 2، 3 و ...) به جای روش مقتبس از تدوین قوانین برخی کشورها (1 111 و 2 111 و 3 111 و ...) مورد اقبال قرار گرفته است گزینشی که ظاهراً مطلوب تر به نظر می رسد لیکن از آنجا که سرنوشت این لوایح همچنان نامعلوم است و در سال های اخیر دگرگونی های فراوانی در آن ها صورت پذیرفته است و از سوی دیگر به دفعات با تمدید اعتبار قوانین لازم الاجرای کنونی مواجه بوده ایم، در متن این اثر و در مواردی که جسته گریخته ارجاع به مواد لایحه آیین دادرسی کیفری مفید تشخیص شده است، از همان روش احصای قبلی مواد (21 121 و 25 121 و 19 125 و ... به عنوان مثال) استفاده شده و تغییری در آن به عمل نیامده است...

این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

متنی

2,500 تومان

حجم : 1.5 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 229

موضوعات

فهرست

پیشگفتار چاپ دوازدهم
پیشگفتار چاپ دهم
پیشگفتار چاپ اول
دفتر نخست: تحقیقات مقدماتی
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف و ضرورت تحقیقات مقدماتی
مبحث دوم: اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی و جایگاه قاضی تحقیق یا بازپرس (دیدگاه مقایسه ای)
گفتار اول: ضرورت بی طرفی قاضی تحقیق
گفتار دوم: آزادی در انتخاب نوع اقدام تحقیقی
گفتار سوم: ضرورت استقلال بازپرس نسبت به دادستان و دادگاه
گفتار چهارم: ضرورت تسریع در انجام دادن تحقیقات
فصل دوم: ویژگیهای تحقیقات مقدماتی
مبحث اول: ویژگیهای کلاسیک
گفتار اول: کتبی بودن تحقیقات
گفتار دوم: غیرعلنی و سرّی بودن تحقیقات مقدماتی
گفتار سوم: غیرترافعی بودن
گفتار چهارم: هویت متهم در تحقیقات مقدماتی
گفتار پنجم: حفظ راز شغلی
مبحث دوم: جایگاه قاضی تحقیق در حقوق فرانسه (استقلال متقابل دادستان و قاضی تحقیق نسبت به یکدیگر)
گفتار اول: قبل از اصلاحات سال 1958
گفتار دوم: استقلال قاضی تحقیق در آیین دادرسی کیفری 1958
مبحث سوم: نوسانات ناظر به اختیارات مقام تعقیب و تحقیق در حقوق ایران
مبحث چهارم: جایگاه قاضی تحقیق در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (28/6/1378)
فصل سوم: صلاحیت مراجع کیفری
مبحث اول: کلیات
مبحث دوم: صلاحیت برون مرزی در قانون مجازات اسلامی
مبحث سوم: صلاحیت برون مرزی در ارتباط با برخی کنوانسیون ها و قوانین ناظر به هواپیمایی
گفتار اول: قانون هواپیمایی کشوری
گفتار دوم: کنوانسیون توکیو
مبحث چهارم: صلاحیت برون مرزی از دیدگاه حقوق فرانسه
مبحث پنجم: صلاحیتهای دیوان کیفری بین المللی (ICC)
گفتار اول: صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی «اولویت رسیدگی مراجع داخلی»
گفتار دوم: جرایم داخل در صلاحیت دیوان (صلاحیت ذاتی) و اصول عمومی لازم الرعایه
مبحث ششم: صلاحیت درون مرزی مراجع کیفری
گفتار اول: صلاحیت محلی مراجع کیفری
گفتار دوم: صلاحیت ذاتی مراجع کیفری
گفتار سوم: صلاحیت شخصی (ratione personae)
گفتار چهارم: حل اختلاف در صلاحیت
مبحث هفتم: رد بازپرسان و قضات عهده دار امر تحقیق
فصل چهارم: اقدامات تحقیقی و ضوابط لازم الرعایه
مبحث اول: تحقیق از اصحاب دعوا
گفتار اول: تحقیق از شاکی
گفتار دوم: ضوابط ناظر به احضار و جلب متهم
گفتار سوم: تحقیق از متهم
مبحث دوم: استماع اظهارات شهود
گفتار اول: اشخاصی که می توان اظهارات آنان را به عنوان شاهد استماع کرد
گفتار دوم: تشریفات لازم الرعایه
گفتار سوم: جرح و تعدیل شهود
گفتار چهارم: برخورداری شاهد از معاضدت وکیل مدافع (دیدگاههای تطبیقی)
مبحث سوم: معاینات و تحقیقات محلی
گفتار اول: قواعد ناظر به معاینات محلی
گفتار دوم: ضوابط لازم الرعایه در مورد ضبط اشیاء
گفتار سوم: استرداد اشیاء ضبط شده
گفتار چهارم: ضبط مراسلات و ثبت مکالمات تلفنی
گفتار پنجم: مقررات ناظر به شنود تلفنی در فرانسه
مبحث چهارم: تفتیش منزل و ضبط آلات و ادوات جرم
گفتار اول: ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل
گفتار دوم: مصونیت اماکن و منازل مأموران سیاسی
گفتار سوم: معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری
مبحث پنجم: نیابت قضایی و نمایندگی
گفتار اول: نیابت قضایی
گفتار دوم: نمایندگی
مبحث ششم: قرار تأمین خواسته
مبحث هفتم: جایگاه پرونده شخصیت در تحقیقات مقدماتی
مبحث هشتم: قرارهای اعدادی و نهایی
فصل پنجم: بازداشتهای غیرقانونی و قرارهای تأمینی ناظر به برخی حقوق و آزادیهای متهم یا سایر اشخاص
مبحث اول: بازداشتهای غیرقانونی و مصادیق آن در قوانین موضوعه
گفتار اول: جرم موضوع ماده 583 ق.
گفتار دوم: جرم موضوع ماده 575 ق.
گفتار سوم: سایر موارد
مبحث دوم: بازداشت موقت
گفتار اول: کلیات
گفتار دوم: تاریخچه و انتقادات ناظر بر بازداشت موقت
گفتار سوم: اهداف بازداشت موقت
گفتار چهارم: قرارهای بازداشت اجباری
گفتار پنجم: ضوابط ناظر به بازداشت موقت (دیدگاههای تطبیقی و بین المللی)
گفتار ششم: بازداشت موقت در نظامهای مختلف تقنینی
گفتار هفتم: ضرورت توجیه قرار بازداشت
گفتار هشتم: احتساب بازداشت موقت
گفتار نهم: جبران خسارت از برخی متهمان
مبحث سوم: سایر قرارهای تأمینی (جایگزینهای بازداشت موقت)
گفتار اول: جایگاه و انواع قرارهای کنترل قضایی در حقوق فرانسه
گفتار دوم: اقسام قرارهای جانشینی در حقوق ایران
گفتار سوم: اخذ کفیل
گفتار چهارم: قرار وثیقه
گفتار پنجم: التزام به حضور با قول شرف
گفتار ششم: التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف، تبدیل آن به وجه الکفاله
گفتار هفتم: قرارهای نظارت قضایی در پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری
دفتر دوم: کلیات ناظر به ادله اثبات دعوای کیفری
فصل اول: کلیات و ارزش اثباتی ادله (حقوق مقایسه ای)
مبحث اول: تعاریف، جایگاه و اهمیت دلیل در امور کیفری
گفتار اول: پراکندگی ادله اثبات
گفتار دوم: تعاریف
مبحث دوم: فرض برائت و تأثیر آن بر ادله کیفری
گفتار اول: تاریخچه و جایگاه فرض برائت در قوانین موضوعه
گفتار دوم: اهمّ آثار فرض برائت
فصل دوم: اهمّ مسائل مربوط به ادلة اثبات کیفری
مبحث اول: تکلیف به تحصیل و ارائه دلیل
گفتار اول: آنچه دادستان مکلف به اثبات آن است
گفتار دوم: متهم و قاعده البیّنةُ علی المدعی
مبحث دوم: فروض قانونی
گفتار اول: نظام حقوق نوشته
گفتار دوم: حقوق انگلیس
فصل سوم: ادلة معتبر در امور کیفری
مبحث اول: تحدیدات تقنینی
گفتار اول: اثبات جرم از طرق خاص
گفتار دوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
گفتار سوم: تعریف و نقش علم در امور کیفری
مبحث دوم: ضرورت تحصیل دلیل به طرق قانونی
فصل چهارم: ارزیابی دلایل
مبحث اول: نظام ادله قانونی
گفتار اول: جایگاه و سلسله مراتب دلایل در نظام ادله قانونی
گفتار دوم: شکنجه متهم برای اخذ اقرار
گفتار سوم: آثار مترتب بر اقرار و انکار متهم
مبحث دوم: سیستم اقناع وجدانی قاضی
مبحث سوم: مبانی قانونی ارزیابی آزاد دلایل
مبحث چهارم: تحدیدات و استثنائات
مبحث پنجم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران (قبل و بعد از انقلاب)
منابع و مآخذ
نمایه

محصولات مشابه