0 امتياز
0 شخص

فرایندهای مددکاری اجتماعی (جلد دوم)

نوع الكتاب : كتاب

دار نشر : سازمان سمت

كاتب : ,

مترجم : ج‍لال‌ ص‍درال‍س‍ادات‌ , ف‍ره‍اد ک‍ری‍م‍ی‌

مجموعة إصدارات : فرایندهای مددکاری اجتماعی

سعر الكتاب المطبوع : 13,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 651

تصنيف الكونغرس : ‏‫‭HV۴۰‏‫‭/ک۲۴ف۴ ۱۳۸۸

تصنيف ديوي العشري : ‏‫‭۳۶۱

عدد المراجع الوطنية : ۱۶۹۰۳۲۶

ISBN : 9789645302168

سنة النشر : 1388

كود المجموعة البحثية : 30

کد کتاب : 1140

كلمات دليلية: علوم اجتماعی

ملخص الكتاب

کار موفقیت آمیز با گروه ها مستلزم تمرکز مددکار بر دو موضوع در همه زمان هاست. توجه باید به طور مساوی به افراد و به گروه، به منزله کل، معطوف شود. مهارت های ارتباط همدلانه منعکس کننده چهارچوب داوری مددجوست و ابزارهای برقراری رابطه برای کار با گروه به شمار می رود.

استفاده مناسب همسان از آن ها به ایجاد یک گروه تعاملی و منسجم منجر می شود که در آن افکار، احساسات و تجربه ها آزادانه در میان گذاشته می شوند، مهارت های ارتباط بیانی منعکس کننده چهارچوب داوری مددکار و مبتنی بر شالوده ای همدلانه است و از طریق کمک به مددجویان به وجود می آید.

آن گونه که آنان در سرزمین ناشناخته حرکت می کنند، اطلاعات، چشم اندازها و تجارب جدید را بررسی و آن ها را می آزمایند.

کتاب الکترونی

6,500 payment_lbl_currency_toman

حجم : 3.5 ميغا البايت

عدد صفحات ايبوك : 521

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

کتاب مطبوع

13,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 651

سنة النشر : 1392

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 31140

نوبت چاپ : 3

تیراژ : 1000

موضوعات

قائمة

بخش دوم: ابزارهایی برای تصمیم گیری درباره آنچه باید انجام بگیرد
فصل هفتم: ارتباط و مصاحبه برای عمل مددکاری اجتماعی
ارتباط و مصاحبه
موانع ارتباط
مسئولیتهای مددکار
برخی عقاید در مورد فن
ارتباطات نوشتاری
مروری بر رئوس مطالب
نگاهی به مطالب بعدی
مقالة 1ـ7: مهارتهای اساسی برقراری ارتباط برای کار با گروهها
باری آر.
مهارتهای برقراری ارتباط همدلانه
مهارتهای ارتباط بیانی
خلاصه
خواندنیهای بیشتر
فصل هشتم: حل مسئله: فرایندی برای عمل مددکاری اجتماعی
مسائل به منزلة بخشی از زندگی
حل مسئله به منزلة فرایند زندگی
تعامل، هیجان، دانش و رابطه
دیوئی و حل مسئله
حل مسئله در مددکاری اجتماعی
حل مسئله و مسئولیت مددکار
نقطة شروع از جایی که مددجو در آن قرار دارد
علل، مسائل و نشانه ها
ارزشها در کاربرد فرایند حل مسئله
نظام مددجو و حل مسئله
مفروضه های اساسی الگوی حل مسئله
معرفی مراحل فرایند حل مسئله
مرحلة تماس (یا درگیر شدن)
مرحلة قرارداد
مرحلة عمل
مروری بر رئوس مطالب
نگاهی به مطالب بعدی
طرح کلی الگوی حل مسئله ـ شکل کوتاه
مرحلة تماس
مرحلة قرارداد
مرحلة عمل
طرح کلی الگوی حل مسئله ـ شکل کامل
مرحلة تماس
مرحلة قرارداد
مرحلة عمل
مقاله 1ـ 8: چشم اندازی سیاسی در حل مسئله
آلیسون د.
کاستیهای کنونی
چهارچوب سیاسی
مهارتهای حل مسئله
بحث
مقاله 2ـ8: زمینه های جدید برای نقشهای قدیمی
شارلوت کریست
خواندنیهای بیشتر
فصل نهم: از تماس نخستین تا ارزیابی
کمک دادن و کمک گرفتن
آغاز کار
عبور از مرزهای نظام
تعریف مسئله
موقعیت فعلی
هدف گذاری
شرکت کنندگان ناآرام در اردو
قرارداد مقدّماتی
حیطه های جمع آوری اطلاعات
منابع و روشهای جمع آوری اطلاعات
مهارتها در مرحلة تماس
سنجش (ارزیابی)
هدف و فرایند ارزیابی
اجرای ارزیابی
بررسی مسئله
معنا دادن به موقعیت
احساسات و واقعیتها
ارزیابی موقعیت کین
مروری بر رئوس مطالب
خلاصه ای از فعالیت شناسایی مسئله
خلاصه ای از فعالیت هدف گذاری
خلاصه ای از فعالیت آغاز ارزیابی
خلاصه ای از قرارداد مقدّماتی
نگاهی به مطالب بعدی
مقاله 1ـ 9: رویکرد نظام بوم شناختی به ارزیابی
جین اف.
سنجش (ارزیابی) اولیه
اطلاع داشتن از زمینة محتوا ضروری است
ارزیابی اولیة حمایتهای محیطی
نمودار نژادی
بوم ـ نقشه
ارزیابی لایه بندی
ارزیابی رشدی
برنامه ریزی برای اولین مصاحبه
اولین مصاحبه
ارزیابی محتوای مسئلة کنونی
ارزیابی نقاط قوت
ارزیابی رشدی و تاریخی
برنامه ریزی برای مداخلات
خلاصه و بحث
خواندنیهای بیشتر
فصل دهم: مرحلة قرارداد: ارزیابی مشترک، هدف گذاری و برنامه ریزی
تعریف قرارداد ارائة خدمات
ارزیابی و تصمیم گیری مشترک
هدف گذاریها
برنامه ریزی برای مداخله
محدودیتهای مربوط به فعالیت مددکار
تفاوتهای مربوط به دیدگاه مددکار/ مددجو
مروری بر رئوس مطالب
نگاهی به مطالب بعدی
مقاله 1ـ10: هدف گذاری در عمل مددکاری اجتماعی
استیون سی.
مقدمه
مروری بر ادبیات موضوع
تعاریف
ملاحظات اخلاقی در هدف گذاری
توسعه اهداف و هدفهای عینی
هدف گذاری به ترتیب اولویت
نوشتن هدفهای عینی
مروری بر رئوس مطالب
مقاله 2ـ10: رایزنی مناسب در مورد انعقاد قرارداد با مددجویان
برت ا.
شناسایی موقعیتهای غیرممکن مربوط به انعقاد قرارداد
موقعیتهای دشوار احتمال موفقیت را محدود می کنند
استفاده از تخصّص حرفه ای در انعقاد قرارداد
خواندنیهای بیشتر
بخش سوم: ابزارهایی برای انجام آنچه تصمیم گیری شده است
فصل یازدهم: نقشهای مداخله ای: اجرای برنامه
مفهوم نقشهای مداخله ای
نقش کارگزار اجتماعی
نقش قادرکننده
نقش آموزش دهنده
نقش میانجی
نقش حمایت کننده
نقشها مبنایی برای تخصصی کردن نیستند
مروری بر رئوس مطالب
نگاهی به مطالب بعدی
مقاله 1ـ11: فرایند مددکاری اجتماعی برنامه ریزی مراقبت اجتماعی
دبلیو.
مفاهیم حل مسئله در مراقبت اجتماعی
خانواده میلتون کِلِی
بحث
نتیجه گیری
مقاله 2ـ11: چگونه می توان خانواده ها را واقعاً توانمند ساخت؟
باربارا بریانت سولومان
چشم انداز در حال تغییر در مورد ارائة کمک حرفه ای به خانواده ها
رویکرد توانمندسازی تقویت کنندة نقاط قوت خانواده است
قادر کردن
برقراری رابطه
سرعت بخشیدن
آگاه کردن (روشن کردن)
نتیجه گیری
مقاله 3ـ11: حمایت کردن: مفهوم سازی برای عمل مددکاری اجتماعی
مایکل سوسین و شارون کالوم
تعریف
سنخ شناسی
کاربردهای سنخ شناسی
چه کسی تصمیم می گیرد؟
سطح مداخله
راهبردها
بسط سنخ شناسی
مقاله 4ـ11: میانجیگری میان والد و کودک: چالش و مصالحه
مارگارت ال.
الگوی میانجیگری متفاوت
موضوعهای خاص در میانجیگری والد و فرزند
سنجش موفقیت
سایر یافته های پژوهش
خواندنیهای بیشتر
فصل دوازدهم: روشهای مداخله ای: ایفای نقشها
تلاش برای کسب شایستگی و کنترل زندگی خود
اجرای نقشهای یاریگری مناسب برای مددکاری اجتماعی
افزایش آگاهی از رفتار خود
افزایش آگاهی مددجو از رفتار دیگران
حمایت از اجرای نقش مددجو
فراهم کردن فعّال منابع
مداخلة مستقیم
کنش
مروری بر رئوس مطالب
نگاهی به مطالب بعدی
مقاله 1ـ12: کوشش برای بررسی استفاده از پشتیبانی در عمل مددکاری اجتماعی
بیولا رابرتز کامپتون
عمل با فرد
عمل کردن با گروه
عمل پشتیبانی از نظامهای مددجو در اندازه های مختلف
استفاده از منابع
به کار بردن رابطه
به کارگیری روشهای حمایتی
خلاصه
مقاله 2ـ12: کنش به عنوان وسیله ای در عمل مددکاری موردی
آنتونی ان.
اهداف مثبت کنش
فعالیتهای طبیعی و مصنوعی
دلیل منطقی استفاده از کنش
شرایط لازم برای کنش مؤثر
نتیجه گیری
مقاله 3ـ12: کمک به کودکان مبتلا به ایدز: نقش مددکار رفاه اجتماعی کودکان
مری جی.
پرورشگاه
تأمین خدمات
تکالیف مددکاران
واکنش خانواده به تشخیص بیماری
تکالیف مراقبت
اطلاع دادن به کودک
پرداختن به مرگ و مسئلة مردن
خواندنیهای بیشتر
فصل سیزدهم: کار گروهی برای عمل مددکاری اجتماعی
انواع گروهها
گروههای درون حرفه ای و بین رشته ای
مددکار اجتماعی و گروه یاریگر بومی
رویکرد حل مسئله به کار گروهی
مروری بر رئوس مطالب
نگاهی به مطالب بعدی
مقاله 1ـ13: خودیاری و نقش فرد حرفه ای
کارول ما اُلسون
مقدمه
عرصه هایی برای درگیر شدن متخصصان
مؤلفه های گروههای خودیاری
کارکردهای فرد حرفه ای
مقاله 2ـ13: خط مشیهای همکاری بین حرفه ای: چالشی برای حمایت
میلدرد دی.
همکاری
فرهنگ گروه همکاری بین حرفه ای
مددکاران اجتماعی در فرهنگ همکاری بین حرفه ای
حمایت
عمل حمایت در گروه همکاری
نتیجه گیری
مقاله 3ـ13: اقدامات خارج از نظام خانواده
جان ویکتور کامفر
شبکة خدمات کور
شبکة خدماتی متعارض
طرد شدن از نظامهای خدماتی
نظام توسعه نیافته
کشف عمل مشترک
خواندنیهای بیشتر
فصل چهاردهم: مراحل پایانی در عمل مددکاری اجتماعی
ارجاع
انتقال
پایان دادن
مروری بر رئوس مطالب
نگاهی به مطالب بعدی
مقالة 1ـ14:پایان دادن به عمل در شرایط خاص
هوارد هس و پگ مک کارت هس
شرایط خاص پایان دادن به عمل
تعریف مسئله
رابطة یاریگری
بسیج منابع
تأثیرات سازمانی بر مرحلةپایانی
نقش خودآگاهی در پایان دادن به عمل
خلاصه
خواندنیهای بیشتر
فصل پانزدهم: ارزشیابی
ارزشیابی برنامه و ارزشیابی عمل
مددکار اجتماعی به منزلة محقق حرفه ای
کمک به ارزشیابی برنامه
پیامدهای ناخواسته
مروری بر رئوس مطالب
نگاهی به مطالب بعدی
مقالة 1ـ15: ارزشیابی تک موردی: نگارشی دیگر
شارون بی.
مروری بر بحث
ارزیابی
خلاصة ارزیابی
مداخله
مسائل موردنظر
طرح ارزشیابی
نتایج
نتیجه گیریها
مقاله 2ـ 15: ارزشیابی برنامه
جو هودسون و ریچارد ام.
ضرورت ارزشیابی برنامه
انواع ارزشیابیهای برنامه
فرایند حل مسئله و ارزشیابی برنامه
فرایند ارزشیابی
خلاصه
خواندنیهای بیشتر
فصل شانزدهم: تبدیل شدن به یک مددکار اجتماعی
مقاله 1ـ16: فرسودگی: مخاطرة شغلی برای مددکاران اجتماعی؟
جان ال.
تعریف فرسودگی
فردیت
رابطة یاریگری
محیط کار
عوامل اجتماعی
پیشگیری و کاهش فرسودگی
نتیجه گیری

منتجات مماثلة

أكثر