0 امتیاز
0 نفر

انسان شناسی عمومی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

قیمت نسخه چاپی : 24,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 574

رده بندی کنگره : GN25‭/ع‌5‮الف‌‬8 1379

رده بندی دیویی : ‏‫‭‭301

شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌79-16381

شابک : 9789644594007

سال نشر : 1379

کد گروه پژوهشی : 30

کد کتاب : 393

خلاصه اثر

این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

متنی

12,000 تومان

حجم : 7.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 504

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: انسان شناسی، شاخه ها، تاریخ و رابطه آن با علوم دیگر
تعریف
زمینه انسان شناسی
تقسیمات انسان شناسی
انسان شناسی زیستی
انسان شناسی فرهنگی
نگاهی کوتاه به تاریخ انسان شناسی
رابطه انسان شناسی با علوم دیگر
فصل دوم: ژنتیک و تطور
وراثت
ژنتیک جمعیتی
عوامل تغییر
سازگاری
تطور جمعیتها
خصوصیات تخصصی انواع
مکانیسم جدایی
فصل سوم: نخستیهای معاصر
نظام طبقه بندی
راسته نخستی ها
خصوصیات نخستی ها
نخستی های کنونی
پیش میمون ها
انسان ریخت ها
رفتار اجتماعی نخستی ها
فصل چهارم: فسیل های نخستی ها و انسان
فسیل و طبیعت آن
حفاری فسیل ها
فسیل نخستی ها
پستانداران و نخستی ها
ظهور نخستی ها
نخستی های دوره «پالئوسن»
نخستی های دوره «ائوسن»
میمون ها و گپی های دوره «الیگوسن»
گپی های دوره «میوسن»
فسیل های خانواده انسان و انسان های اولیه
استرالوپیته کوس
نمایندگان اولیه نوع انسان
افریقا و آسیا محل ظهور انسان
هوموارکتوس
فرهنگ اولیه
ظهور انسان هوشمند
انسان هوشمند قدیمی
نئاندرتالهای کلاسیک و عمومی
جمعیتهای جاوه، افریقا و چین
مرحله نئاندرتال و رشد انسان هوشمند
مردم دوره فوقانی پارینه سنگی
نخستین انسانهای مدرن
مردم دوره فوقانی پارینه سنگی از کجا آمده اند؟
فصل پنجم: اختلافات انسانی و نژاد
نگاهی چند به نوع اختلافات انسانی
اختلافات بدنی
رنگ پوست
سازگاری با ارتفاعات
مصونیت در برابر بیماری های مسری
نژاد
ادامه تطور زیستی در انسان
فصل ششم: باستان شناسی و روش های آن
روش های بازیابی داده های باستان شناسی
محل باستانی
حفاری محل های باستانی
حفظ و نگهداری مدارک باستان شناسی
تنظیم و طبقه بندی اسناد و مدارک
زمان گذاری گذشته
شانس و مطالعه گذشته
فصل هفتم: فرهنگ اولیه انسان
ابزار پارینه سنگی تحتانی
اولدوایی جورج
ابزار سنتی «اولدوان» پارینه سنگی تحتانی
ابزار سنتی آشولئن
استفاده از آتش
سایر جنبه های فرهنگ هوموارکتوس
تکنیکهای لوالوآزین
پارینه سنگی میانی
سنت موسترین
پارینه سنگی فوقانی
فرهنگ های پارینه سنگی فوقانی در اروپا
فرهنگ های پارینه سنگی فوقانی در افریقا، آسیا و مکان های دیگر
دوره میان سنگی
ابزارها و اسلحه های میان سنگی
فرهنگ های اصلی میان سنگی
روند اصلی پارینه سنگی و میان سنگی
فصل هشتم: کشاورزی و رام کردن حیوانات
ریشه های کاشت گیاه و رام کردن حیوانات در دوره میان سنگی
انقلاب نوسنگی
مدارک مربوط به گیاهان کاشته شده به وسیله انسان
مدارک مربوط به اهلی کردن حیوانات
چرا انسان ها تولیدکننده غذا شدند
فرهنگ مناطق مسکونی نوسنگی
نخستین مناطق مسکونی کشاورزی
گسترش تولید غذا
فناوری نوسنگی
سازمان اجتماعی
نوسنگی و زیست شناسی انسان
دوره نوسنگی در دنیای جدید
نوسنگی و اختلافات فرهنگی
فصل نهم: آغاز شهرنشینی و تمدن
ظهور تمدن
شهرها و تغییرات فرهنگی
1- نو آوری در کشاورزی
2- تنوع کار
3- حکومت مرکزی
4- تشکیل طبقات اجتماعی
ساختار تمدن
چگونگی ظهور تمدن
نظامهای آبیاری
شبکه های تجاری
عوامل محیطی و اجتماعی
مذهب
تمدن و فشار
فصل دهم: مفهوم فرهنگ
نظریاتی که مانع مطالعه فرهنگی است
قوم مداری
آرزوی زندگی ساده و طبیعی
تعریف فرهنگ
خصوصیات فرهنگ
توصیف و شرح یک فرهنگ
اختلافات فردی
فشار فرهنگی
الگوهای ایدئال و الگوهای واقعی
کشف الگوهای فرهنگی
فرهنگ و عمل
سازگاری فرهنگی
کارکردهای فرهنگی
فرهنگ و تغییر
فرهنگ، جامعه و فرد
فصل یازدهم: مکاتب فکری در انسان شناسی فرهنگی
جهت یابی نظریه ای در انسان شناسی (نظریه ها در انسان شناسی فرهنگی)
نظریه تطورگرایی اولیه
نظریه جزء به جزئی تاریخی
نظریه اشاعه گرایی
نظریه کارکردگرایی
نظریه کارکردگرایی ساختی
روش روان شناسی
نظریه تطورگرایی بعدی
نظریه ساخت گرایی
دانش قومی، مردم شناسی علوم
اکولوژی فرهنگی
زیست شناسی اجتماعی
موضوع و روش تحقیق
آزمون فرضیه
فصل دوازدهم: زبان و فرهنگ (انسان شناسی زبانی)
طبیعت زبان
صدا و شکل زبان
صداشناسی
دستور زبان و ترکیب
فرازبان یا پیش از زبان
حرکات و اشارات صورت و بدن
تغییرات زبانی
زبان در وضع فرهنگی خویش
زبان و تفکر
اصطلاحات خویشاوندی
کلمات تابو
لهجه های اجتماعی
منشأ و اهمیت زبان در فرهنگ انسانی
فصل سیزدهم: روان شناسی و فرهنگ (انسان شناسی روانی)
عمومیت رشد روان شناسی
تحقیقات اولیه بر روی رشد احساسی
تحقیقات جدید راجع به رشد شناخت
اختلافات بین فرهنگی در خصوصیات روان شناسی
توضیح اختلافات روان شناسی
عوامل فرهنگی
توضیحات سازگاری
تأثیرات احتمالی ژنتیک و روان شناسی
شخصیت غیرطبیعی
مطالعات اخیر انسان شناسی روانی
فصل چهاردهم: معاش و به دست آوردن غذا
جمع آوری غذا
گردآورندگان غذا و شکارچیان
خصوصیات عمومی گردآورندگان غذا
تولید غذا
کشاورزی متمرکز
دلایل اختلاف در راه های تهیه غذا
آثار محیطی
منشأ و گسترش تولید غذا
فصل پانزدهم: نظام های اقتصادی (انسان شناسی اقتصادی)
انسان شناسی اقتصادی
منابع
تولید
دوره اقتصادی سالانه
توزیع و مبادله
داد و ستد و تجارت
حلقه کولا
پتلاچ
معامله بازار
فصل شانزدهم: خانواده و ازدواج
کارکردهای خانواده
پرورش بچه ها
کنترل روابط جنسی
قوانین دسترسی جنسی
منع زنا با محارم
درون گروهی و برون گروهی
شکل خانواده
خانواده هسته ای
ازدواج
تک همسری، چندهمسری و ازدواج گروهی
ازدواج مسلسل
انتخاب زوج
طلاق
خانواده گسترده
الگوهای سکونتی
مسائل سازمان خانواده
فصل هفدهم: خویشاوندی
گروه های تباری (خویشاوندی نسبی)
تبار یک خطی
پدرتباری و سازمان
مادرتباری و سازمان
دوتباری، نسب دوگانه
تبار چندخطی
اشکال و کارکرد گروه های تباری
دودمان، طایفه
کلان
فراتری و مویی تی
نسب یا خویشاوندی دوجانبه و قوم و خویشی
تطور گروه های تباری
اصطلاحات خویشاوندی و گروه های خویشاوندی
نظام اسکیمو
نظام هاوایی
نظام خویشاوندی ایروکوئیس
نظام خویشاوندی اوماها
نظام کرو
نظام توصیفی
فصل هجدهم: طبقات سنی، تمایلات مشترک و طبقه بندی اجتماعی
طبقات سنی
نهادهای گروه بندی سنی
انجمن های تمایلات مشترک
انجمن های یک جنسی
انجمن های افتخاری
انجمن های نظامی
انجمن های سری
انجمن های منطقه ای (محلی)
انجمن های قومی
طبقه بندی اجتماعی
طبقه و کاست
رشد و توسعه طبقه بندی اجتماعی
فصل نوزدهم: سازمان سیاسی و کنترل اجتماعی در جوامع انسانی
سازمان سیاسی
نظام های سیاسی غیرمتمرکز
سازمان باند
سازمان قبیله ای
سازمان خویشاوندی
سازمان رده سنی
سازمان انجمنی
مرد بزرگ ملانزی
نظام های متمرکز سیاسی
امیرنشین
نظام کشوری
سازمان سیاسی و کنترل اجتماعی
کنترل های درونی (باطنی)
کنترل های خارجی
قانون در جوامع غیرغربی
تعریف قانون
عملکردهای قانون
جرم و جنایت
سازمان سیاسی و امور خارجی
جنگ
سیستم های سیاسی و حقانیت آن ها
مذهب و سیاست
فصل بیستم: مذهب
انسان شناسی و مذهب
اعمال
مذهبی
موجودات و قدرتهای ماوراءالطبیعی
عمال (عاملان) مذهب
آیینها و مراسم
مذهب، جادو و افسون
افسون
عملکرد افسونگری
عملکرد روانی افسون در میان مردم ناواجو
عملکرد اجتماعی افسونگری در میان مردم «ندمبو»
فصل بیست و یکم: هنر
مطالعه انسان شناسی هنر
هنرهای شفاهی
هنر موسیقی
هنرهای تجسمی
فصل بیست و دوم: تغییر فرهنگی و الگوهای آن
تغییر فرهنگی
مکانیسم های تغییر
اختراع
اشاعه
الگوی اشاعه
طغیان، شورش و انقلاب
فرهنگ پذیری
فصل بیست و سوم: انسان شناسی کاربردی و آینده انسان شناسی
پذیرش انسان شناسی کاربردی
انسان شناسی کاربردی و مسائل اخلاقی
مشکلات تخمین مفید بودن برنامه تغییر
مشکلات برقراری یک تغییر برنامه ریزی شده
مقاومت در میان مردم جامعه
کشف و استفاده از کانال های محلی
قوم مداری
کار با کارگزاران
نظر گروه های اجتماعی دیگر
پروژه «وایکوز»
آینده انسان شناسی
خط مشی جدید در انسان شناسی فرهنگی
منابع و مآخذ

محصولات مشابه