0 امتياز
0 شخص

مدیریت تولید و عملیات

نوع الكتاب : كتاب

دار نشر : سازمان سمت

كاتب : ,

سعر الكتاب المطبوع : 23,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 489

تصنيف الكونغرس : ‏‫‭TS155‏‫‭‬‭‭/ک22م4 1380

تصنيف ديوي العشري : 658/5

عدد المراجع الوطنية : ‭م‌79-23323

ISBN : 9789644595110

سنة النشر : 1380

كود المجموعة البحثية : 36

کد کتاب : 0490

كلمات دليلية: مدیریت

ملخص الكتاب

کتاب الکترونی (PDF)

11,500 payment_lbl_currency_toman

حجم : 4.7 ميغا البايت

عدد صفحات ايبوك : 484

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

کتاب مطبوع

23,000 payment_lbl_currency_toman

موضوعات

قائمة

پیشگفتار
فصل اول: درآمدی بر مدیریت تولید و عملیات
فصل دوم: استراتژی های عملیاتی
فصل سوم: پیش بینی در مدیریت تولید و عملیات
فصل چهارم: فرایندهای تولیدی: عملیات تولیدی و خدماتی
فصل پنجم: مکان یابی
فصل ششم: جانمایی تسهیلات تولیدی و خدماتی
فصل هفتم: روشهای تجزیه و تحلیل و توسعه جانمایی تسهیلات
فصل هشتم: فناوری تولید: انتخاب و مدیریت فناوری
فصل نهم: برنامه ریزی ظرفیت
فصل دهم: برنامه ریزی تلفیقی
فصل یازدهم: برنامه زمان بندی
فصل دوازدهم: سیستمهای کنترل موجودی و برنامه ریزی مواد
فصل سیزدهم: مدیریت مواد و خرید
فصل چهاردهم: بهره وری کارکنان و مدیران
فصل پانزدهم: کنترل کیفیت
فصل شانزدهم: برنامه ریزی و کنترل پروژه
فصل هفدهم: مدیریت نگهداری و تعمیرات
فصل هجدهم: تحقیق و توسعه و نوآوری
فصل نوزدهم: آینده صنعت: تغییر در دیدگاه فناوری تولید و عملیات
پیوست: آشنایی با برخی صنایع تولیدی ایران
منابع و ماخذ

منتجات مماثلة

أكثر