5 امتیاز
1 نفر

تاریخ زبان شناسی

بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

مترجم : علی محمد حق شناس

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه چاپی : 17,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 342

رده بندی کنگره : ‏‫‬‭P61‏‫‭/س9ت2 1389

رده بندی دیویی : ‭410/9

شماره کتابشناسی ملی : 2046644

شابک : 978-964-53-0247-2

سال نشر : 1389

کد گروه پژوهشی : 28

کد کتاب : 1168

خلاصه اثر

این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

متنی

8,500 تومان

حجم : 1.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 308

موضوعات

فهرست

سخن «سمت»
پیشگفتار مترجم
پیشگفتار مؤلف
بخش اول: از دوران باستان تا پایان نوزایی
پیش درآمد بخش اول
فصل یک: سنت افلاطون و رواقیان
1ـ1 رسالة کراتیلوس افلاطون
1ـ2 هراکلیتوس
1ـ3 کراتیلوس و مسئلة هویت
1ـ4 افلاطون، شاگرد کراتیلوس
1ـ5 رسالة کراتیلوس
1ـ6 صدق همچون خاصیت جمله و کلمه، نه جملة تنها
1ـ7 «ریشه شناسیها» دلبخواهی اند اما روشنگرِ مفهوم صورت معنایی هم هستند
1ـ 8 در جستجوی طبیعی بودن در سطح کلمه، نه در جمله
1ـ9 مفهوم رواقی جمله همچون نمود زبانی اندیشه
1ـ10 مفهوم رواقی صورتِ معنایی
1ـ11 امکان بازنمایی جمله و ساخت معنایی در نمودار درختی
1ـ12 مفهوم گشتار در دوران باستان: گشتار کلمه
1ـ13 گشتار کلمه از نظر وارون
1ـ14 مفهوم جدید صورت معنایی به هراکلیتوس، افلاطون و رواقیان باز می گردد
فصل دو: سنت ارسطویی
2ـ1 نظریة صدق ارسطو: کجای کار خراب بود
2ـ2 لغت شناسان اسکندرانی
فصل سه: اواخر دوران باستان
3ـ1 سامان گریزی و سامان گرایی، یا بوم گرایی و صورت گرایی
3ـ2 اواخر دوران باستان و قرون وسطا
فصل چهار: قرون وسطا: دستور نظرپردازانه
4ـ1 نوزایی عصر شارلمانی
4ـ2 شکوفایی دنیای قرون وسطا بر اثر نفوذ اسلام و شهرنشینی
4ـ3 کشف دوبارة پریشیان و زایش دستور نظرپردازانه: اصحاب وجه
4ـ4 کتاب دستور نظرپردازانة توماسِ ارفورتی
4ـ5 تحلیل سازه های پیاپی در قرون وسطا
4 ـ6 وابستگیِ تابع ـ موضوع
4ـ7 مفهوم ساختار
4ـ 8 مفهوم «معنای کامل»
4ـ9 گرده برداریِ «معنای کاملِ» گوینده به دست شنونده: ارتباط
فصل پنج: نوزایی به بعد
5ـ1 علل فروپاشی قرون وسطا
5ـ2 نارساییهای دستور زبانهای قرون وسطا و متروک ماندن آنها در ادوار بعدی
5ـ3 لیناکر و اسکالیجر
5ـ4 سانکتیئوس و مینروا
5ـ5 پورت رویال و بعد
بخش دوم: قرن هجده و نوزده
پیش درآمد بخش دوم
فصل شش: اروپا در تسخیر رمانتیسم
6 ـ1 دورخیز: رمانتیسم
6 ـ2 نزاع خردگرایی و رمانتیسم در فلسفه: روشنگری در قرن هجدهم
فصل هفت: زبان شناسی در قرن هجدهم
7ـ1 فرهنگ نویسی در قرن هجدهم
7ـ2 علاقة رمانتیکها به زبانهای نامأنوس
7ـ3 رواج دستورنویسی در فرانسة قرن هجدهم
فصل هشت: نظرپردازی دربارة منشأ زبان
8 ـ1 رمانتیسم متضمن نگرش بوم شناختی، نه صورت گرا، به زبان است
8 ـ2 زبان همچون موهبتی الهی
8 ـ3 جای خالی نظریه های خردگرا دربارة نگرش طبیعی بودن منشأ زبان
8 ـ4 مشکلات عملی در مطالعة منشأ زبان
8 ـ5 کهن ترین زبان شعر بود: ویکو، هردر و بعد
8 ـ6 دیگر نظریه های مبتنی بر گمان زنی دربارة منشأ زبان
فصل نه: نخستین جلوه های زبان شناسی تطبیقی
9ـ1 خطابة سرویلیام جونز در سال 1786 و زایش زبان شناسی تطبیقی
9ـ2 زبان هند و اروپایی به عنوان زبان آغازین مفروض
9ـ4 برادران گریم
9ـ5 فقه اللغة تطبیقی واژه بنیاد؛ قوانین آوایی اما بی هیچ قانون معنایی
9 ـ6 قانون گریم
9ـ7 شلایخر
9ـ 8 استعارة شجره نامه
9ـ9 زبان در مقام اندامواره
9ـ10 مفهوم قانون در فقه اللغة تطبیقی
9ـ11 بازسازی زبان هند و اروپایی
9ـ12 ماکس مولر
9ـ13 جدال مولر با ویتنی
9ـ14 فساد از تک هجایی به پیوندی و از آنجا به تصریفی
فصل ده: نودستوریان
10ـ1 بیانیة نودستوریان: غوغا در رواقهای آکادمیا
10ـ2 منشأ نام «یونگراماتیکر»
10ـ3 هرمان پاول
10ـ4 زبان شناسان بسیاری که بی طرف ماندند
10 ـ5 منتقدان: شوخارت
10ـ6 ورنر و اصلاح قانون گریم
10ـ7 از کلمة لاتینی pōpulus تا کلمة ایتالیایی pioppo
10ـ 8 مثالی از زبان آمیختة موریتانیایی
10ـ9 تحقیق لباو در جزیرة مارتاز وین یارد
10ـ10 نظریة موجی اشمیت
10ـ11 ارزشیابی جنبش نودستوریان
فصل یازده: جنبة روان شناختی
11ـ1 دستور زبانِ روان شناختی
11ـ2 ویلهلم فون هومبولت
فصل دوازده: سردرگمی دربارة نهاد و گزاره
12ـ1 اختلاف منطق، روان شناسی و دستور زبان بر سر نهاد و گزاره
12ـ2 اصطلاحهای Subject و Predicate از نظر ارسطو
12ـ3 سردرگمی بر سر اصطلاح Subject
12ـ4 فقدان معنا شناسی برای بخش نهاد مسوّر
12ـ5 فقدان معنا شناسی برای بخش نهاد به طور کلی
12ـ6 نهاد و گزاره به عنوان مفاهیمی مربوط به گفتمان
12ـ7 منطق همچون استعدادی شناختی: هنر درست اندیشیدن
12ـ 8 وونت می خواهد نظمی بیافریند
12ـ9 ماتسیوس نمای نقشی جمله را مطرح می کند
12ـ10 بی ثمری جدال و توقف آن
12ـ11 پذیرفتگی نهاد و گزاره ولی ناشناختگی آن دو در زبان شناسی نوین
12ـ12 نارسایی تعاریف معنایی، براساس نقشهای موضوعی یا جز آن
فصل سیزده: مثلث جاوید منطق، تفکر و زبان
13ـ1 منطق محمولات جدید در مفهوم منطق کلامی، نه منطقِ شناختی
13ـ2 تعبیرِ شناختی منطق در سنت رواقیان
13ـ3 چشم انداز شناختی در قرنهای نوزدهم و بیستم
13ـ4 منطق لوئیس کارول
13ـ5 چرا تصور کلامیِ منطق موفق تر بوده است؟
13ـ6 مسئلة پایگاهِ تجربیِ تحلیلِ منطقی
13ـ7 مثلث نشانه شناختی آگدن و ریچاردز
منابع
نمایه
فهرست اصطلاحات
واژه نامة انگلیسی ـ فارسی

محصولات مشابه