× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
0 امتياز
0 شخص

سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

سعر الكتاب المطبوع : 17,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 338

تصنيف الكونغرس : JA81‏‫‬‭‭/پ‌94س‌9 1392

تصنيف ديوي العشري : 320

عدد المراجع الوطنية : 3410793

ISBN : 9789644596605

سنة النشر : 1392

كود المجموعة البحثية : 32

کد کتاب : 0625

كلمات دليلية: علوم سیاسی

ملخص الكتاب

کتاب الکترونی

8,500 payment_lbl_currency_toman

حجم : 1.8 ميغا البايت

عدد صفحات ايبوك : 317

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

کتاب مطبوع

20,000 payment_lbl_currency_toman

موضوعات

قائمة

پیشگفتار
بخش اول: آشور (بین النهرین)
فصل اول: سیر تحول اندیشه سیاسی در آشور باستان
یادداشت ها
فصل دوم: نقش آیین در پیدایش اندیشه سیاسی
آیین به عنوان یک واکنش یا پاسخ
اصل ماندگاری استعاره های آیینی
اصل دلالت گری استعاره های آیینی
علل و عوامل پیدایش آیین در آشور باستان
آیین اعتقادی آشوریان و تفاوت آن با ادیان الهی
اصل لازم بودن آیین
عدم محدودیت در امور ماوراءالطبیعی
یادداشت ها
فصل سوم: دوره دولت شهری
مشخصات دولت شهرها
نظام سیاسی و اجتماعی دولت شهرها
مجمع عمومی
قوه قضائیه
قوه مجریه
یادداشت ها
فصل چهارم: دوره تأسیس دولت های ملی و امپراتوری ها
امپراتوری سارگون اکدی
خصوصیات و مشخصات امپراتوری سلسله سارگون اکدی
امپراتوری اورسوم
خصوصیات و مشخصات امپراتوری اور سوم
امپراتوری بابل
مجموعه قوانین حمورابی
امپراتوری آشوری
ساختار حکومت و حاکمیت در امپراتوری آشور
تغییرات ساختاری در نتیجه تحول اندیشه سیاسی
یادداشت ها
بخش دوم: سیر تحول اندیشه سیاسی در هند باستان
فصل اول: کلیات تاریخ هند باستان
ورود مهاجران جدید
طبقات اجتماعی
حکومت ها و حکمرانی های هند باستان
داریوش اول هخامنشی در هند
اسکندر مقدونی در هند
حکومت خاندان مائوریه
خاندان سونگه
خاندان کانوا
یادداشت ها
فصل دوم: ادوار اندیشه سیاسی در هند باستان
دوره ناگه ها (2500ـ1600 ق.
دوره ودا ها (1200ـ600 ق.
ریگ ودا
یجور ودا
سام ودا
اتهرو ودا
مراسم قربانی و سرودهای ودایی
مراحل میان دوره ای ودا ها
سامهیته ها
برهمانا ها
آرانیاکه ها
اوپانیشاد ها
یادداشت ها
فصل سوم: دوره پیدایش اندیشه های متضاد یا دوره اعتراضات
آیین جین
جیوه و آجیوه
کرمه و تناسخ (حلول روح در پیکر های دیگر)
اصول اخلاقی
کتب و آثار آیینی جین
مکتب چرواکه
آیین و تعلیمات بودا
هشت گام عالی
شورا های بودایی
مکاتب بودایی
مکتب مهایانه
یادداشت ها
فصل چهارم: دوره حماسی و تحول اندیشه سیاسی
اصل اَوَتاره یا اصل نزول حق در عالم محسوسات
اَوَتاره ها (تجلیات و مظاهر) ده گانه ویشنو
اصل موهبت فیض ایزدی
پورانه ها
حماسه ها
دو مرد و دو کتاب
سوتره ها
یادداشت ها
بخش سوم: سیر تحول اندیشه سیاسی در چین باستان
فصل اول: تاریخ حکمرانی دودمان جو
دوره بهار و پاییز
دوره حکومت های جنگجو
فصل دوم: ویژگی های اندیشه چین باستان
تأثیر زبان بر شکل گیری شیوه تفکر چینی
عدم توجه به کلیات و ابهام دستوری زبان و تأثیر آن بر اندیشه
توجه به جزئیات در روش های تدوین اندیشه و سایر علوم
هماهنگی صوری یا ظاهری
گرایش های دنیوی آیین
انسان محوری و فردپرستی
احترام به سلسله مراتب
تأثیر اقلیم در تفکر چینی
پیدایش صد مکتب اندیشه
فرق و مکاتب اندیشه چینی
منشأ مکاتب
یادداشت ها
فصل سوم: مکتب کنفوسیوس
شرح مختصری از زندگانی کنفوسیوس
آثار و تألیفات
اندیشه کنفوسیوس
منسیوس
سیون زه
یادداشت ها
فصل چهارم: مکتب دائو
لائو زه
آثار لائو زه
اندیشه لائو زه
لائو زه و نظریه حکومت
لیه زه
یانگ جو
جوانگ زه یا جوانگ جو
یادداشت ها
فصل پنجم: سایر مکاتب فکری در چین
مکتب مو
آثار
دیدگاه ها و اندیشه ها
نظریه موزه درباره حکومت
نقش مکتب مو در پایه ریزی اصول علمی اندیشه
مکتب قانون
پایه گذاران مکتب قانون
هان فی زه
یادداشت ها

منتجات مماثلة

أكثر