5 امتیاز
1 نفر

حقوق بین الملل خصوصی هوایی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 17,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 373

رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭KZD۱۱۴۵‏‫‬‮‭/ک۲ح۶۷ ۱۳۹۶

رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‬‮‭۳۴۱/۴۶

شماره کتابشناسی ملی : ۴۸۲۷۳۴۹

شابک : 9786000203399

سال نشر : 1396

کد کتاب : 2018

برچسب ها: حقوق

خلاصه اثر

کتاب دیجیتال

8,500 تومان

حجم : 1.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 337

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

17,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 373

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 12018

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

فصل اول: ماهیت و مفاهیم حقوق بین الملل خصوصی هوایی
گفتار اول: کلیات
گفتار دوم: اصول کلی نظام های کامن لا و سیویل لا
مبحث اول: نظام کامن لا
بند اول: مسئولیت مدنی
بند دوم: قاعدة «موضوع گویاست»
بند سوم: امانت
بند چهارم: مسئولیت قراردادی
بند پنجم: سبب دعوا
بند ششم: تعیین جبران خسارت و مدعی
بند هفتم: حق اقامة دعوا
مبحث دوم: نظام رومی ـ ژرمنی (سیویل لا)
بند اول: مسئولیت مدنی
بند دوم: مسئولیت قراردادی
بند سوم: تعیین جبران خسارت و مدعی
بند چهارم: سبب دعوا
بند پنجم: حق اقامة دعوا
فصل دوم : نظام حقوقی حمل و نقل هوایی بین المللی درباره مسافر و بار
گفتار اول: سیستم ورشو
مبحث اول: کلیات
بند اول: زمینه های تاریخی
بند دوم: هدف
بند سوم: اصلاحات کنوانسیون ورشو
بند چهارم: تمرکز بر برخی موضوعات مهم
مبحث دوم: کنوانسیون ورشو 1929
بند اول: قابلیت اجرای کنوانسیون ورشو
بند دوم: شرایط اعتبار اسناد
بند سوم: مبنای مسئولیت
بند چهارم: حدود جبران خسارت
بند پنجم: سبب دعوا
بند ششم: انحصاری بودن جبران خسارت
بند هفتم: خسارت های قابل جبران
بند هشتم: حق دفاع برای متصدی حمل ونقل
بند نهم: دادگاه های صالح برای رسیدگی
بند دهم: موضوعات آیین دادرسی
مبحث سوم: پروتکل لاهة 1955
بند اول: شفاف سازی
بند دوم: افزایش محدودة مسئولیت
بند سوم: اصلاح مادة 25 کنوانسیون ورشو
بند چهارم: مسئولیت کارکنان شرکت های هواپیمایی
بند پنجم: رابطة معاهده ای میان کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه
مبحث چهارم: موافقت نامة مونترال 1966
بند اول: وضعیت حقوقی موافقت نامة مونترال 1966
بند دوم: افزایش دوبارة محدودة مسئولیت
بند سوم: مبنای مسئولیت (مسئولیت مطلق)
بند چهارم: استلزامات بلیت
مبحث پنجم: کنوانسیون گوادالاخارا 1961
بند اول: تبیین اصطلاح متصدی حمل ونقل
بند دوم: تمایز میان متصدی حمل ونقل قراردادی و حامل
بند سوم: تقسیم و توزیع مسئولیت
مبحث ششم: پروتکل گواتمالاسیتی 1971
بند اول: مدرنیزه کردن کنوانسیون ورشو
بند دوم: قواعد حاکم بر مسئولیت
بند سوم: طرح جبران خسارت تکمیلی
بند چهارم: اضافه شدن یک صلاحیت جدید رسیدگی
بند پنجم: وضعیت پروتکل گواتمالاسیتی
مبحث هفتم: پروتکل های اضافی مونترال 1975
گفتار دوم: کنوانسیون مونترال 1999
مبحث اول: کلیات
بند اول: زمینه های تاریخی
بند دوم: اهداف کنوانسیون مونترال
بند سوم: بازتعریف یکنواختی مقررات
مبحث دوم: محتوای نوانسیون مونترال
بند اول: محدودة اجرای کنوانسیون مونترال
بند دوم: سبب دعوا
بند سوم: اسناد حمل ونقل
بند چهارم: افزایش مسئولیت محدود در برابر فوت و آسیب بدنی مسافر
بند پنجم: مبنای مسئولیت
بند ششم: تحقق برخی شرایط برای احراز مسئولیت شرکت هواپیمایی
بند هفتم: پیش پرداخت جبران خسارت برای نیازهای اقتصادی فوری
بند هشتم: ادعا علیه اشخاص ثالث
بند نهم: مسئولیت در صورت تأخیر
بند دهم: مسئولیت در صورت خسارت به ساک مسافر
بند یازدهم: بار و کالا
بند دوازدهم: صلاحیت
بند سیزدهم: رسیدگی مبتنی بر داوری
بند چهاردهم: موضوعات آیین دادرسی
بند پانزدهم: موافقت نامه های میان شرکت های هواپیمایی
بند شانزدهم: بیمه
مبحث سوم: لازم الاجرا شدن کنوانسیون مونترال
گفتار سوم: موضوعات اصلی در نظام ورشو ـ مونترال
مبحث اول: قابلیت اجرای مقررات بین المللی
بند اول: وسیلة پرنده (هواپیما)
بند دوم: حمل ونقل بین المللی هوایی
بند سوم: اجرای مقررات بین المللی بر پرواز های داخلی
بند چهارم: قرارداد حمل ونقل
بند پنجم: وسایل نقلیه با کاربرد دوگانة هوافضایی
مبحث دوم: متصدی حمل ونقل هوایی و عاملان او
مبحث سوم: تقصیر سنگین و عمدی
بند اول: استفاده از معیار عینی یا نوعی
بند دوم: ترک فعل به عنوان تقصیر سنگین
مبحث چهارم: انحصاری بودن جبران خسارت
مبحث پنجم: مسئولیت در قبال فوت و آسیب بدنی مسافر
بند اول: مفهوم سانحه
بند دوم: تعریف و تفسیر خسارت های بدنی
بند سوم: خسارت های تنبیهی
بند چهارم: عملیات سوار و پیاده شدن از هواپیما
مبحث ششم: مسئولیت در قبال ساک مسافر و بار
بند اول: کنوانسیون ورشو 1929
بند دوم: پروتکل شمارة 4 اضافی مونترال 1975
بند سوم: کنوانسیون مونترال 1999
بند چهارم: رژیم های حقوقی مرتبط
مبحث هفتم: مسئولیت در صورت تأخیر
بند اول: قواعد بین المللی
بند دوم: علت و سبب تأخیر
بند سوم: دفاع های موجود
گفتار چهارم: برخی موضوعات مهم غیرمعاهده ای
مبحث اول: رزرو (ذخیره) جا بیش از ظرفیت هواپیما
بند اول: ذخیره و فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما
بند دوم: رابطة ذخیرة جا بیش از ظرفیت هواپیما با تأخیر پروازی
بند سوم: رزرو جا، ابطال و تأخیر پرواز در اتحادیة اروپا
بند چهارم: رزرو جا در امریکا
مبحث دوم: موافقت نامه های داخلی میان شرکت های هواپیمایی
بند اول: موافقت نامة «کد شرینگ»
بند دوم: موافقت نامة فرانشیز یا حق امتیاز
بند سوم: مسئولیت نیابتی شرکت های هواپیمایی
بند چهارم: مسئولیت برای انتخاب متصدی حمل ونقل هوایی
بند پنجم: موافقت نامه های تجاری در کنوانسیون مونترال
بند ششم: شرکت های هواپیمایی قراردادی و حامل در اتحادیة اروپا
مبحث سوم: حقوق مسافران کم توان
بند اول: اتحادیة اروپا
بند دوم: امریکا
مبحث چهارم: مسافران ناآرام
فصل سوم: نظام حقوقی حمل ونقل هوایی بین المللی در برابر اشخاص ثالث
گفتار اول: کلیات
مبحث اول: مالک هواپیما (وسیلة پرندة هوافضایی)
مبحث دوم: رابطة استفاده از هوافضا و منافع عمومی
گفتار دوم: رژیم بین المللی (رم ـ مونترال)
مبحث اول: ریشه ها و اهداف
مبحث دوم: وضعیت معاهدات
بند اول: کنوانسیون رم 1933
بند دوم: کنوانسیون رم 1952
بند سوم: پروتکل مونترال 1978
مبحث سوم: موضوعات اصلی
بند اول: محدودیت قابل اجرا
بند دوم: بیمه
بند سوم: استثنائات بر اجرای کنوانسیون رم 1952
بند چهارم: صلاحیت رسیدگی
بند پنجم: وضعیت اجرای کنوانسیون رم و پروتکل مونترال
گفتار سوم: ابتکارات جدید ایکائو
مبحث اول: کنوانسیون های 2009 چین
بند اول: کنوانسیون ریسک های کلی 2009 چین
بند دوم: کنوانسیون مداخلة غیرقانونی 2009 چین
مبحث دوم: اصول کلی مسئولیت بهره بردار هواپیما
بند اول: مبنای مسئولیت
بند دوم: تحدید حدود
بند سوم: جبران خسارت نامحدود
بند چهارم: بیمه
بند پنجم: حق دفاع بهره بردار
فصل چهارم: فرودگاه ها
گفتار اول: کلیات
مبحث اول: مسئولیت
مبحث دوم: مصونیت دولت
گفتار دوم: فرودگاه ها و حفظ محیط زیست
مبحث اول: مسئولیت فرودگاه ها در برابر خسارت به محیط زیست
مبحث دوم: طرفین حل وفصل اختلافات محیط زیستی
بند اول: خواهان
بند دوم: خوانده
مبحث سوم: شخص مسئول دربارة محیط زیست فرودگاهی
مبحث چهارم: رویه ها دربارة جبران خسارت محیط زیستی
بند اول: حقوق بین الملل
بند دوم: رویة قضایی کشورها
گفتار سوم: فرودگاه ها و تأمین ایمنی
فصل پنجم: خدمات کنترل ترافیک هوایی (مراقبت پرواز)
گفتار اول: مسئولیت نظارت بر تأمین ایمنی
گفتار دوم: مسئولیت جبران خسارت
مبحث اول: اروپا
بند اول: سانحة تنریف
بند دوم: سانحة اوبرلینخن
مبحث دوم: امریکا
بند اول: کتابچة راهنمای سازمان هواپیمایی فدرال امریکا
بند دوم: رابطة میان مراقب پرواز و خلبان
بند سوم: تأثیر شرایط برای تعیین مسئولیت
بند چهارم: علت و سبب نزدیک
بند پنجم: مؤسسات خصوصی کنترل ترافیک هوایی
فصل ششم: خدمات ماهواره ای ناوبری هوایی جهانی
گفتار اول: حاکمیت دولت ها
گفتار دوم: مسئولیت جبران خسارت و GNSS
فصل هفتم: تولید کننده
گفتار اول: کلیات
گفتار دوم: طرفین دعوا
مبحث اول: تولیدکننده و بیمه گر
مبحث دوم: تولیدکنندة تجهیزات
مبحث سوم: تولیدکننده و شرکت هواپیمایی
مبحث چهارم: رابطة مسافر و تولیدکنندة هواپیما
گفتار اول: کلیات
گفتار دوم: تأمین منابع مالی هواپیما
مبحث اول: سرمایه گذاری شرکت های هواپیمایی
مبحث دوم: فنون تأمین مالی هواپیما
مبحث سوم: اهداف حقوقی و اقتصادی برای حمایت از تأمین کنندگان مالی
بند اول: وسیلة ارتقای اعتبار در معاملات مالی هواپیما
بند دوم: اجرای قرارداد امانی (تراستی) تجهیزات و فروش مشروط
مبحث چهارم: رهن و وثیقه در هواپیمایی
گفتار سوم: قرارداد اجارة هواپیما
مبحث اول: اهداف اصلی
بند اول: ملاحظات اقتصادی
بند دوم: ملاحظات حقوقی و سیاسی
گفتار چهارم: شناسایی بین المللی برخی حقوق در هواپیما
مبحث اول: کنوانسیون ژنو 1948
بند اول: کلیات
بند دوم: شناسایی حقوق طبق قوانین ملی کشورهای عضو
بند سوم: حقوق قابل شناسایی
بند چهارم: دعاوی ممتازه
بند پنجم: نحوة انتقال هواپیما میان دولت های ثبت کننده
بند ششم: حقوق مربوط به قطعات یدکی هواپیما
بند هفتم: فروش هواپیما با اجازة مقام قضایی
بند هشتم: چالش های کنوانسیون ژنو
مبحث دوم: کنوانسیون و پروتکل کیپ تاون 2001
بند اول: کلیات
بند دوم: ایجاد منافع بین المللی
بند سوم: جبران خسارت برای نکول
بند چهارم: آثار ثبت و قواعد حقوق ممتازه
بند پنجم: سیستم ثبت بین المللی
بند ششم: واگذاری های منافع بین المللی
نتیجه گیری
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر