× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
1 / 5

ژئومورفولوژی

ساختمان، فرایند و زمین ریخت ها

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

عدد الصفحات المطبوعة : 440

الکونغرس : ‫‬‮‭GB۴۰۱/۵‏‫‬‮‭/ج۲ژ۹ ۱۳۹۶

دیوی العشری : ۵۵۱/۴۱

عدد المراجع الوطنية : ۵۰۲۷۹۳۶

ISBN : 9786000205218‬‬

سنة النشر : 1396

شابک دیجیتال : 978-600-02-1724-2

کد کتاب : 2132

كلمات دليلية: جغرافیا

ملخص الكتاب

دینامیک زمین از فرایندهای گوناگونی سرچشمه می گیرد که نمود عمل آن ها در چهره زمین با ظهور اشکال خاص پدیدار می شود.

نویسنده در این کتاب کوشیده است زمین ریخت های مختلف در ارتباط با فرایندهای گوناگونی مانند زمین ساخت، آتشفشان، هوازدگی، حرکات دامنه ای، رودها، باد، یخچال، امواج و یخبندان ذوب را توضیح دهد.

این کتاب که حاصل دو دهه تحقیق و تدریس نویسنده است، مقدمه ای برای شناخت و درک تغییرات محیطی و آمایش سرزمین فراهم می کند تا دانشجویان و پژوهشگران علوم زمین بتوانند برای تبیین مبانی ژئومورفولوژی از آن بهره گیرند.

کتاب الکترونی (PDF)

12,000 payment_lbl_currency_toman

حجم : 13.0 ميغا البايت

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

shop_lbl_add_to_basket

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 452

کتاب چاپی

24,000 payment_lbl_currency_toman

shop_lbl_add_to_basket

وزن : 619.24

موضوعات

قائمة

سرآغاز
گفتار اول: مفاهیم اساسی در ژئومورفولوژی
فصل اول: تعریف، قلمرو و تحول ژئومورفولوژی
گفتار دوم: ساختمان و زمین ریخت ها
فصل دوم: زمین ساخت و آتشفشان- سازندگان اصلی پیکره های بزرگ ناهمواری
فصل سوم: زمین ریخت های آتشفشانی و نفوذی در مقیاس کوچک
فصل چهارم: زمین ریخت های چی نخورده و گسلی و کنترل های ساختمانی زهکش ها
فصل پنجم: کنترل های ساختمانی سنگ ها بر روی زمین ریخت ها
گفتار سوم: فرایندها و زمین ریخت ها
فصل ششم: هوازدگی و زمین ریخت ها
فصل هفتم: فرایندهای دامنه ای
فصل هشتم: چشم اندازهای رودخانه ای
فصل نهم: چشم اندازهای یخچالی و رودخانة یخچالی
فصل دهم: چشم اندازهای مجاور یخچالی
فصل یازدهم: چشم اندازهای بادی
فصل دوازدهم: چشم اندازهای ساحلی
گفتار چهارم: آب وهوا و زمین ریخت ها
فصل سیزدهم: ژئومورفولوژی اقلیمی
منابع
نمایه

منتجات مماثلة

أكثر

آراء