0 Score
0 Person

مدل های پیشرفته رشد اقتصادی

Publisher : سازمان سمت

Author :

Print version price : 20,000 تومان

Printed Page Count : 274

Congress Classification : HD۸۵ ‭/ف۲‏‫‬‮‭ی۲ ۱۳۹۶

Dewey Decimal Classification : ۳۳۸/۹

National Bibliography Number : ۵۰۷۳۸۰۸

ISBN : 9786000205300‮‬

Publish Year : 1396

کد کتاب : 2142

Book summary

در این کتاب با بهره گیری از ریاضیات بهینه سازی پویا گزیده ای از مدل های برونزا و درون زای رشد اقتصادی تبیین، تفسیر و تحلیل شده است.

مهمترین عامل رشد اقتصادی بلندمدت در مدل های رشد برون زا نظیر سولر، رمزی و نئوکلاسیک، رشد برون زای فناوری است، اما عامل رشد در مدل های رشد درون زا خود تابعی از پارامترهای مدل است.

بر اساس این مدل ها، رشد اقتصادی کشور نه تنها به انباشت سرمایه، بلکه به انباشت دانش و خلق فناوری، آموختن ضمن کار، رونق تحقیق و توسعه و شکوفایی مزیت های نسبی آن وابسته است.

PDF

10,000 تومان

Volume : 4.8 M Byte

Ebook Page Count : 284

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Printed Book

20,000 تومان

Subjects

Content

پیشگفتار
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: بهینه سازی پویا و تحلیل معادلات دیفرانسیلی
فصل سوم: مدل رشد سولو
فصل چهارم: مدل های رشد بهینه، رمزی و نئوکلاسیک
فصل پنجم: نقش تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی: مدل رومر
فصل ششم: نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی: مدل اول لوکاس
فصل هفتم: سرمایه انسانی و آموختن ضمن کار: مدل دوم لوکاس
فصل هشتم: پول در مدل های رشد: مدل سیدراسکی
فصل نهم: نسل های هم پوشان: مدل دایاموند
فصل دهم: جمع بندی گفته ها و ناگفته ها: درس هایی برای اقتصاد ایران
منابع

Similar products

More