× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
0 امتياز
0 شخص

تارخ تطور نثر فارسی

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

سعر الكتاب المطبوع : 21,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 426

تصنيف الكونغرس : ‏‫‭PIR۳۸۷۲‏‫‭/ش۸ت۲ ۱۳۹۶

تصنيف ديوي العشري : ‏‫‭۸‮فا‬۸/۸۰۰۹

عدد المراجع الوطنية : 5091450

ISBN : 9786000205362‬

سنة النشر : 1396

کد کتاب : 2146

كلمات دليلية: زبان و ادبیات فارسی

ملخص الكتاب

این کتاب مروری مختصر بر داستان نثر فارسی است و دورنمایی از تاریخ دراز نثر فارسی را نشان می دهد.

البته گاهی مطالبی به صورت مفصّل آمده است، مثل معرفی مقامات حمیدی یا نفثهالمصدور، زیرا این کتب در دوره تحصیلات تکمیلی ادبیات فارسی به درس خوانده می شود. یا توضیح این که زبان دری ادامه همان زبان پهلوی است که چندان بر همگان روشن نیست و غیره ...

چون قبلاً سبک شناسی نثر را نوشته ام و مسائل فنی را در آن توضیح داده ام، در این کتاب جزئیات بحثها مثلاً مختصات زبانی را جز به صورت کلّی توضیح نداده ام. البته در این کتاب بحثهایی آمده است که به این صورت تفصیلی در سبک شناسی نثر نیست، از جمله بحث نثر پهلوی.

امروزه معمولاً دانشجویان ادبیات فارسی با زبان های باستانی ایران چندان آشنا نیستند، اما من مطلب را به نحوی مطرح کرده ام که اگر کسی پهلوی هم نداند باز برایش قابل استفاده باشد. در بحث از کتاب یا آوردن نمونه نثر کوشیده ام که مطالب مهم آن ها برجسته شود، مثلاً در نامه های خاقانی بحثهای مهم سبک شناسانه است یا راوندی مخالفتی اعتقادی با برخی از نحله های دینی دارد.

در پایان کتاب به برخی از مسائل کلی نثر فارسی به لحاظ سبک شناسی و نقد ادبی اشاره کرده ام که هر چند مختصر است امّا می تواند راهگشا باشد. امید است با مطالعه این کتاب نمای کلّّی و نسبتاً جامعی از تاریخچه نثر فارسی در ذهن خواننده مجسّم شود.

کتاب الکترونی (PDF)

10,500 payment_lbl_currency_toman

حجم : 4.1 ميغا البايت

عدد صفحات ايبوك : 440

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

کتاب مطبوع

21,000 payment_lbl_currency_toman

موضوعات

قائمة

پیشگفتار
فصل اول: دری ادامه پهلوی
فصل دوم: نثر سبک خراسانی یا مرسل
فصل سوم: نثر بینابین
فصل چهارم: نثر موزون یا شعر غیر عروضی
فصل پنجم: نثر فنی
فصل ششم: مقدمه، نثر موزون فنی
فصل هفتم: دو جریان آرایه بندی و عربی گرایی در قرن ششم
فصل هشتم: نثر ساده و بینابین قرن ششم
فصل نهم: نثر فنی در قرن هفتم
فصل دهم: امتزاج دو نوع نثر موزون در قرن هفتم
فصل یازدهم: هم مرسل و هم فنی
فصل دوازدهم: ادبیات بعد از حمله مغول
فصل سیزدهم: نثر قرن هشتم
فصل چهاردهم: نثر قرن نهم (عهد تیموری و شاهرخی)
فصل پانزدهم: نثر دوره صفویه
فصل شانزدهم: نثر دوره قاجار
فصل هفدهم: نثر دوره معاصر
فصل هجدهم: مباحثی دیگر در نظریه سبک و نثرنویسی
فصل نوزدهم: نثر بر حسب موضوع
فهرست منابع
فهرست لغات
فهرست کتاب ها
فهرست نام ها

منتجات مماثلة

أكثر