× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
0 Score
0 Person

تارخ تطور نثر فارسی

Publisher : سازمان سمت

Author :

Print version price : 21,000 Toman

Printed Page Count : 426

Congress Classification : ‏‫‭PIR۳۸۷۲‏‫‭/ش۸ت۲ ۱۳۹۶

Dewey Decimal Classification : ‏‫‭۸‮فا‬۸/۸۰۰۹

National Bibliography Number : 5091450

ISBN : 9786000205362‬

Publish Year : 1396

کد کتاب : 2146

Book summary

این کتاب مروری مختصر بر داستان نثر فارسی است و دورنمایی از تاریخ دراز نثر فارسی را نشان می دهد.

البته گاهی مطالبی به صورت مفصّل آمده است، مثل معرفی مقامات حمیدی یا نفثهالمصدور، زیرا این کتب در دوره تحصیلات تکمیلی ادبیات فارسی به درس خوانده می شود. یا توضیح این که زبان دری ادامه همان زبان پهلوی است که چندان بر همگان روشن نیست و غیره ...

چون قبلاً سبک شناسی نثر را نوشته ام و مسائل فنی را در آن توضیح داده ام، در این کتاب جزئیات بحثها مثلاً مختصات زبانی را جز به صورت کلّی توضیح نداده ام. البته در این کتاب بحثهایی آمده است که به این صورت تفصیلی در سبک شناسی نثر نیست، از جمله بحث نثر پهلوی.

امروزه معمولاً دانشجویان ادبیات فارسی با زبان های باستانی ایران چندان آشنا نیستند، اما من مطلب را به نحوی مطرح کرده ام که اگر کسی پهلوی هم نداند باز برایش قابل استفاده باشد. در بحث از کتاب یا آوردن نمونه نثر کوشیده ام که مطالب مهم آن ها برجسته شود، مثلاً در نامه های خاقانی بحثهای مهم سبک شناسانه است یا راوندی مخالفتی اعتقادی با برخی از نحله های دینی دارد.

در پایان کتاب به برخی از مسائل کلی نثر فارسی به لحاظ سبک شناسی و نقد ادبی اشاره کرده ام که هر چند مختصر است امّا می تواند راهگشا باشد. امید است با مطالعه این کتاب نمای کلّّی و نسبتاً جامعی از تاریخچه نثر فارسی در ذهن خواننده مجسّم شود.

PDF

10,500 Toman

Volume : 4.1 M Byte

Ebook Page Count : 440

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Printed Book

21,000 Toman

Subjects

Content

پیشگفتار
فصل اول: دری ادامه پهلوی
فصل دوم: نثر سبک خراسانی یا مرسل
فصل سوم: نثر بینابین
فصل چهارم: نثر موزون یا شعر غیر عروضی
فصل پنجم: نثر فنی
فصل ششم: مقدمه، نثر موزون فنی
فصل هفتم: دو جریان آرایه بندی و عربی گرایی در قرن ششم
فصل هشتم: نثر ساده و بینابین قرن ششم
فصل نهم: نثر فنی در قرن هفتم
فصل دهم: امتزاج دو نوع نثر موزون در قرن هفتم
فصل یازدهم: هم مرسل و هم فنی
فصل دوازدهم: ادبیات بعد از حمله مغول
فصل سیزدهم: نثر قرن هشتم
فصل چهاردهم: نثر قرن نهم (عهد تیموری و شاهرخی)
فصل پانزدهم: نثر دوره صفویه
فصل شانزدهم: نثر دوره قاجار
فصل هفدهم: نثر دوره معاصر
فصل هجدهم: مباحثی دیگر در نظریه سبک و نثرنویسی
فصل نوزدهم: نثر بر حسب موضوع
فهرست منابع
فهرست لغات
فهرست کتاب ها
فهرست نام ها

Similar products

More