× public_lbl_my_inspector public_lbl_my_posts My Contents shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit Logout
0 Score
0 Person

کارتوگرافی موضوعی

روش ها و تکنیک ها

Publisher : سازمان سمت

Author :

Print version price : 23,000 تومان

Printed Page Count : 266

Congress Class : ‏‫‬‭GA۱۰۵/۳‏‫‬‭/ش۴ک۲ ۱۳۹۷

Dewey Decimal Classification : 526

National Bibliography Number : 5317208

ISBN : 9786000205966

Publish Year : 1397

کد کتاب : 2180

Book summary

امروزه دانش کارتوگرافی وارد عصر جدیدی شده است. گسترش نرم افزارهای تهیه نقشه و در دسترس بودن حجم زیادی از داده ها و اطلاعات، بسیاری از شهروندان را به تهیه نقشه های دلخواه خود ترغیب کرده است.

اما، نرم افزارها روش استفاده از سیستم های مختصات، نحوه تعمیم، چگونگی به کارگیری حجم زیادی از داده ها و طبقه بندی آن ها، چگونگی طراحی و چیدمان نقشه و بسیاری از دیگر پارامترهای ترسیم نقشه را به شکل فنی و صحیح ارائه نمی کنند و بنابراین از این نظر دانستن اصول کارتوگرافی برای تهیه نقشه ها ضرورت دارد.

این کتاب بیشتر با هدف آموزش ترسیم و تألیف نقشه های جغرافیایی تدوین شده است و فصل پایانی کتاب که به وب و موبایل کارتوگرافی اختصاص یافته است از روزآمدی آن حکایت دارد. از این رو مطالعه آن علاوه بر دانشجویان به پژوهشگران جوان نیز توصیه می شود.

Printed Book

23,000 تومان

وزن : 378.12

PDF

11,500 تومان

Volume : 7.5 M Byte

Ebook Page Count : 275

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Subjects

Content

مقدمه
فصل اول: تاریخچه کارتوگرافی موضوعی
تعریف کارتوگرافی
تاریخچه کارتوگرافی
الف) کارتوگرافی در جوامع اولیه یا ماقبل تاریخ
ب) کارتوگرافی در دوران باستان
ج) کارتوگرافی در قرون وسطی
د) کارتوگرافی از رنسانس تا قرن نوزدهم
تاریخچه کارتوگرافی موضوعی از شکل گیری تا 1950
نمادهای نقطه ای
نمادهای خطی
نمادهای سطحی
انواع نمادهای مورد استفاده در ترسیم نقشه در قرن بیستم
فصل دوم: کارتوگرافی در دوران مدرن
کارتوگرافی و فناوری
انواع رویکردهای نظری به کارتوگرافی
تقسیمات کارتوگرافی در دوران جدید
کارتوگرافی رومیزی
کارتوگرافی چندرسانه ای
کارتوگرافی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
تحولات GIS و اثر آن بر کارتوگرافی
فصل سوم: مفهوم و مقیاس نقشه
نقشه و مفهوم آن
ویژگی های نقشه
مقیاس نقشه
انواع مقیاس نقشه
تعیین مقیاس نقشه
روش های انتخاب مقیاس نقشه
مقیاس های اندازه گیری متغیرها در کارتوگرافی
داده ها و نوع نقشه
فصل چهارم: سیستم مختصات و سیستم تصویر
سیستم مختصات جغرافیایی
سیستم تصویر
سیستم تصویر نقشه
مهم ترین سیستم های تصویر برای مناطق مختلف
سیستم استوانه ای مرکاتور معکوس جهانی(UTM)
بررسی و مقایسه سیستم های تصویر مورد استفاده در ایران
فصل پنجم: نقشه های موضوعی و ترسیم آنها
مفهوم نقشه های موضوعی
محتوای نقشه های موضوعی
روش های ترسیم نقشه های موضوعی
عناصر گرافیکی در ترسیم نقشه های موضوعی
انواع نقشه های موضوعی
1. نقشه های موضوعی کمی
2. نقشه های موضوعی کیفی
کارتوگرام
نقشه های موضوعی کیفی ترکیبی
نقشه سه بعدی
انواع نقشه های سه بعدی
نرم افزار های تهیه نقشه های سه بعدی
فصل ششم: تعمیم یا خلاصه سازی داده ها
تعمیم یا خلاصه سازی داده ها
شرایط تعمیم
مقیاس و سنجش شاخص های تعمیم
انتقال داده ها و ویژگی های فضایی در تعمیم
تکنیک ها و اصول تعمیم
دسته بندی داده ها
طبقه بندی
مقیاس های طبقه بندی
نمادسازی
ویژگی های نمایش بصری نمادها در تعمیم
فصل هفتم: طبقه بندی داده ها
تعریف داده ها و اطلاعات
طبقه بندی عوارض و پدیده های سطح زمین
معیارها و مؤلفه های طبقه بندی
اهداف طبقه بندی
اصول کلی در طبقه بندی داده ها
اهمیت و ضرورت طبقه بندی
طبقه بندی داده ها
طبقه بندی داده های کمی
طبقه بندی داده های کیفی
طبقه بندی خودکار داده ها در GIS
انتخاب بر اساس محاسبات ریاضی و آماری در GIS
انتخاب بر اساس گرافیک
بازطبقه بندی
طبقه بندی در مقابل خوشه بندی
فصل هشتم: طراحی و چیدمان نقشه
عناصر اصلی طراحی نقشه
الف) شکل و ابعاد بدنه اصلی یا پلات نقشه
ب) عناصر و اطلاعات حاشیه نقشه
ج) عناصر و اطلاعات مکمل نقشه
مهم ترین عناصر چیدمان نقشه
اصول طراحی نقشه
برخی تکنیک های پیشرفته در طراحی قاب نقشه
فصل نهم: وب و موبایل کارتوگرافی
وب کارتوگرافی
اینترنت و وب
انواع نقشه های اینترنتی
زبان ایجاد صفحات وب (HTML)
اطلاعات جغرافیایی در محیط وب
پایگاه داده های فضایی در وب
فرمت داده ها در وب
مرورگرهای وب
مرورگرهای مکانی
برنامه های اتصالی
ساخت نقشه های ترکیبی در وب
برنامه های کاربردی کارتوگرافی در اینترنت
بارگذاری نقشه بر روی وب
موبایل کارتوگرافی
مفهوم موبایل کارتوگرافی
عوامل موبایل کارتوگراف
نقشه های موبایل
منابع

Similar products

More