× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
4 نفر

ساخت نوایی زبان فارسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 19,000 تومان

صفحات کتاب : 320

کنگره : PIR۲۷۰۵‏‫‭/ص۲س۲ ۱۳۹۷

دیویی : ۴‮فا‬۱/۶

کتابشناسی ملی : 5342917

شابک : 9786000206048

سال نشر : 1397

شابک دیجیتال : 978-600-02-1850-8

کد کتاب : 2188

برچسب ها: زبان شناسی

خلاصه اثر

تکیه و آهنگ دو رویداد مهم ساخت نوایی زبان است که نقش اساسی در برجستگی واحدهای زبانی دارد. تکیه در سطح کلمه باعث برجستگی نسبی یک هجا می شود. در سطح جمله نیز یک کلمه با تغییرات آهنگی از کلمات دیگر برجسته تر می شود.

در این کتاب نویسنده کوشیده است جنبه های آواشناختی ساخت نوایی زبان فارسی را تبیین کند. در این راستا، فرضیه های واجی متعددی را مطرح کرده و در چارچوب آزمایش های تولیدی و درکیِ مناسب به محک آزمون گذاشته است.

از رهگذر این آزمایش ها، یافته های مهمی درباره بازنمود آوایی و واجی ساخت نوایی زبان فارسی حاصل آمده که برخی باورهای رایج و دیدگاه های علمی پیشین را به چالش گرفته است. از این رو، مطالعه کتاب حاضر به زبان شناسان و پژوهشگران زبان فارسی توصیه می شود.

کتاب‌الکترونیکی

9,500 تومان

حجم : 7.4 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 344

کتاب چاپی

19,000 تومان

وزن : 471.28

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل 1: تکیه واژگانی
1 1 مقدمه
1 2 تکیه در نظام های واجی
1 2 1 ساخت عروضی کلمه
1 2 2 ملاحظات آوایی
1 2 3 ملاحظات نقشی
1 3 نقش تراکمی و تحدیدی تکیه
1 4 تکیه و بازشناسی گفتار پیوسته
1 5 تفاوت های بین زبانی در تقطیع واژگانی گفتار پیوسته
1 6 نقش تحدیدی تکیه در زبان های تکیه ثابت
1 7 نقش تکیه در تقطیع واژگانی گفتار پیوسته فارسی
1 7 1 آزمایش تولیدی
1 7 2 آزمایش شنیداری
1 8 جایگاه تکیه در کلمات فارسی
1 9 جمع بندی
یادداشت ها
فصل 2: بازنمود آوایی تکیه واژگانی
2 1 پیشینه مطالعات آکوستیکی درباره تکیه واژگانی
2 1 1 لزوم تمایز بین تکیه واژگانی و تکیه زیروبمی
2 2 هم بسته های آکوستیکی تکیه واژگانی در زبان فارسی
2 3 تکیه و نظام واکه ای زبان فارسی
2 4 آزمایش تولیدی
2 4 1 داده ها
2 4 2 اندازه گیری های آکوستیکی
2 4 2 1 فرکانس پایه
2 4 2 2 دیرش
2 4 2 3 شدت انرژی
2 4 2 4 کیفیت واکه
2 4 3 تحلیل آماری
2 4 4 نتایج
2 4 4 1 فرکانس پایه
2 4 4 2 دیرش
2 4 4 3 کاهش واکه ای
2 4 4 4 شدت انرژی کل
2 4 4 5 انحنای طیفی
2 4 5 نتیجه گیری
2 5 آزمایش شنیداری: درک شنیداری تکیه واژگانی در زبان فارسی
2 5 1 داده ها، شرکت کنندگان و روش انجام آزمایش
2 5 2 نتایج
2 5 3 نتیجه گیری
2 6 بحث: بازنمود آوایی تکیه واژگانی در زبان فارسی
2 7 تکیه دومین در زبان فارسی
2 8 جمع بندی
یادداشت ها
فصل 3: پیشینه مطالعات آهنگ
3 1 مقدمه
3 2 انگاره های شکل گرا
3 2 1 معنا در انگاره های شکل گرا
3 3 خیز و افت، واحدهای بنیادین نظام آهنگ
3 3 1 انگاره آی پی اُ
3 3 2 انگاره فوجی ساکی
3 3 3 مکتب انگلستان
3 4 سطوح نواختی، واحدهای بنیادین نظام آهنگ
3 4 1 انگاره های سطح گرای اولیه
3 4 2 سطح گرایی در دیدگاه بروس: آغاز شکل گیری نظریه خودواحد عروضی ...
3 5 جمع بندی
یادداشت ها
فصل 4: نظریه خودواحد عروضی آهنگ
4 1 مقدمه
4 2 فرضیات بنیادین نظریه خودواحد عروضی
4 2 1 ساخت نواختی متوالی
4 2 1 1 تکیه زیروبمی
4 2 1 2 نواخت های مرزی
4 2 2 انطباق نواخت با ساخت زنجیره ای بر مبنای انگاره عروضی
4 2 3 ثبات آوایی اهداف نواختی
4 3 جمع بندی
یادداشت ها
فصل 5: آهنگ در سطح آوایی
5 1 مقدمه
5 2 دامنه زیروبمی
5 3 ترادف اهداف نواختی L و H
5 4 جمع بندی
یادداشت ها
فصل 6: تکیه زیروبمی و نواخت کناری در واج شناسی آهنگ فارسی
6 1 مقدمه
6 2 تکیه زیروبمی پی شهسته در زبان فارسی
6 3 آزمایش سطح فرکانس و ترادف نواخت ها در تکیه زیروبمی ...
6 3 1 مرحله نخست آزمایش: اثر ساخت هجایی و ساخت زنجیره ای
6 3 1 1 روش شناسی تحقیق
6 3 1 2 تحلیل آوایی داده ها
6 3 1 3 نتایج
6 3 2 مرحله دوم آزمایش: اثر بافت نوایی
6 4 بحث: خوانش واجی تکیه زیروبمی پیش هسته در زبان فارسی
در زبان فارسی 188 H* 6 5 تکیه زیروبمی تک نواختی
6 5 1 تکیه تک نواختی H* در نظریه خودواحد عروضی
6 5 2 آزمایش
6 5 3 بحث: عدم وجود تکیه تک نواختی H* در واج شناسی آهنگ فارسی
6 6 نواخت کناری در زبان فارسی
6 6 1 نواخت کناری در پیشینه مطالعات فارسی
6 6 2 آزمایش
6 6 2 1 تحلیل آوایی
6 6 2 2 تحلیل واجی
6 7 جمع بندی
یادداشت ها
فصل 7: آهنگ و ساخت اطلاعی
7 1 مقدمه
7 2 کانون و پیش زمینه در ساخت اطلاعی
7 3 کانون در سطح آوایی آهنگ
7 3 1 دامنه زیروبمی
7 3 2 ترادف
7 3 3 دیرش
7 3 4 تکیه زدایی
7 4 آزمایش کانون در واج شناسی آهنگ فارسی
7 4 1 روش تحقیق
7 4 1 1 آزمایش تولیدی
7 4 1 2 آزمون شنیداری
7 5 بحث: رمزگذاری واجی تقابل آهنگی کانونی/ غیرکانونی
7 6 جمع بندی
یادداشت ها
فصل 8: نزول منحنی آهنگ
8 1 مقدمه
8 2 آزمایش: نزول منحنی آهنگ در زبان فارسی
8 2 1 داده های آزمایش
8 2 2 تحلیل آوایی
8 2 2 1 اثر طول پاره گفتار
8 2 2 2 اثر فاصله زمانی بین تکی ههای زیروبمی
8 2 2 3 اثر سطح ارتفاع قله زیروبمی قبل
8 3 جمع بندی
یادداشت ها
فصل 9: نتیجه گیری
9 1 تکیه واژگانی
9 2 آهنگ
پیوست ها
پیوست 1. داده های آزمایش تکیه دومین
پیوست 2. داده های مربوط به آزمایش نخست تکیه زیروبمی
پیوست 3. داده های مربوط به آزمایش دوم تکیه زیروبمی
پیوست 4. داده های مربوط به آزمایش تکیه تک نواختی
پیوست 5. داده های مربوط به آزمایش نواخت کناری
پیوست 6. داده های آزمایش تولیدی نخست رابطه بین آهنگ و ساخت اطلاعی
پیوست 7. داده های آزمایش تولیدی دومِ رابطه بین آهنگ و ساخت اطلاعی
پیوست 8. داده های مربوط به آزمایش نزول منحنی
پیوست 9. جدول خلاصه نتایج آماری
منابع
فهرست اعلام
فهرست موضوعی

محصولات مشابه

بیشتر