× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
0 Score
0 Person

نظریه نقد ادبی درسنامه ای میان رشته ای (جلد دوم)

Publisher : سازمان سمت

Author :

Book collection : نظریه نقد ادبی درسنامه ای میان رشته ای

Print version price : 28,000 Toman

Printed Page Count : 480

Congress Classification : PN۸۱‏‫‭/پ۲ن۶ ۱۳۹۷‬‬

Dewey Decimal Classification : ۸۰۱/۹۵

National Bibliography Number : 5401420

ISBN : 9786000206185‬‬‬

Publish Year : 1397

کد کتاب : 2201

Book summary

در کشور ما معمولاً معنای درست و دقیقی از «نقد» مستفاد نمی شود. دست اندرکاران فعالیت های ادبی غالباً بین «مرور و معرفی»، «تحلیل» و «نقد» تمایز نمی گذارند و هر نوع نوشتاری را که نویسنده در آن نظری راجع به متنی ادبی اظهار کرده باشد، به غلط مصداق «نقد» می پندارند.

فقط از راه شناساندن نظریه های علمی نقد ادبی و نحوه ی کاربرد عملی آن هاست که می توان به این برداشت ها و توقعات نادرست پایان داد. کتاب حاضر با همین هدف، مجموعه ای از پُرکاربردترین نظریه های نقادانه را به پژوهشگران این حوزه می شناساند. این نظریه ها عبارت اند از:
فرمالیسم (نقد نو)، روانکاوی، ساختارگرایی، روایت شناسی، نقد اسطوره ای کهن الگویی، تاریخ گرایی نوین، نقد لاکانی، مطالعات زنان، نشانه شناسی شعر (رویکرد ریفاتر)، پسامدرنیسم، مطالعات فرهنگی، نشانه شناسی (رویکرد سوسور، پِرْس و بارت)، نظریه ی دریافت و نقد واکنش خواننده.

هر یک از فصل ها چهارچوب ثابتی به شرح زیر دارد:
 ملاحظات کلی درباره ی نظریه ی همان فصل
 اصول و مفروضات بنیادین آن نظریه
 روششناسی نقد با آن نظریه
 متونی که برای نقد شدن با آن نظریه مناسب ترند
 پرسش هایی که منتقدانِ پیرو آن نظریه می خواهند پاسخ دهند
 مزیّت ها و محدودیت های آن نظریه
 رهنمودهایی درباره ی نگارش نقد با آن نظریه
 نمونه هایی از نقد عملی بر اساس آن نظریه
 مرور نمونه های نقد
 اصطلاحات کلیدی آن نظریه

نقد ادبی در این کتاب با رویکردی میان رشته ای به مخاطب معرفی شده و لذا نویسنده کوشیده است تا هم در شیوه ی طرح مباحث و هم در نمونه های نقد عملی، کتاب حاضر بتواند نیازهای دانشجویان در رشته های مختلف ادبیات و علوم انسانی را پاسخ دهد.

Printed Book

28,000 Toman

Subjects

Content

فصل 7: نشانه شناسی شعر
فصل 8: نقد ادبی از منظر مطالعات زنان
فصل 9: پسامدرنیسم
فصل 10: مطالعات فرهنگی و نشانه شناسی
فصل 11: نظریه ی دریافت و واکنش خواننده
سخن فرجامین
فهرست نام اشخاص خارجی
اصطلاحات نظریه و نقد ادبی (فارسی به انگلیسی)
اصطلاحات نظریه و نقد ادبی (انگلیسی به فارسی)
مراجع
نمایه

Similar products

More