× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
1 / 3

تغییر و اجرای برنامه درسی

دار نشر : سازمان سمت

كاتب : ,

سعر الكتاب المطبوع : 23,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 264

الکونغرس : LB2806/15‬‬

دیوی العشری : 375/001‬‬

عدد المراجع الوطنية : 6055693

ISBN : 978-600-020768-7‬‬

سنة النشر : 1398

کد کتاب : 2311

كلمات دليلية: علوم تربیتی

ملخص الكتاب

تغییر برنامه درسی به عنوان موضوع اساسی و همیشگی نظام های آموزشی، ابعاد مختلفی دارد؛ از یک طرف، با دانش تغییر به طور اعم در ارتباط است و از مفهوم، درجه، نیروها، مقیاس، زمان بندی، چرایی و رویکردهای تغییر تأثیر می پذیرد و از طرف دیگر، به عنوان یک حوزه مطالعاتی، دانش خاص خود را دارد و مفهوم، ابعاد، شکل ها، مؤلفه ها، چرایی، سیر تاریخی، رویکردها، الگوها، فرایند و بازیگران تغییر برنامه های درسی را شامل می شود.

این موضوعات در قالب نه فصل در این اثر مدنظر قرار گرفته اند. امید است خوانندگان با مطالعه آن به حداقل های سواد تغییر برنامه های درسی دست یابند.

کتاب الکترونی (PDF)

11,500 payment_lbl_currency_toman

حجم : 5.3 ميغا البايت

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

shop_lbl_add_to_basket

عدد صفحات ايبوك : 268

موضوعات

قائمة

پیشگفتار
فصل اول: بنیان های نظری تغییر
مقدمه
چیستی تغییر
معنی و مفهوم تغییر
درجه یا مرتبۀ تغییر
نیروها و منابع تغییر
سطح یا مقیاس تغییر
زمان بندی تغییر
کانون تغییر
چرایی تغییر
چگونگی تغییر
رویکردهای تغییر
بنیان های نظری تغییر و تغییر برنامه های درسی
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل دوم: چیستی تغییر برنامۀ درسی
مقدمه
معنی و مفهوم برنامۀ درسی
عناصر برنامۀ درسی
انواع برنامۀ درسی
معنی و مفهوم تغییر برنامۀ درسی
تغییر، نوآوری، اصلاح یا جنبش برنامۀ درسی
تغییر یا نوآوری برنامۀ درسی
تغییر یا اصلاح برنامۀ درسی
تغییر یا جنبش برنامۀ درسی
ابعاد تغییر آموزشی و برنامۀ درسی
شکل های تغییر برنامۀ درسی
مؤلفه های تغییر برنامۀ درسی
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل سوم: چرایی تغییر برنامه های درسی
مقدمه
تغییرات اجتماعی
تغییرات سیاسی
تغییرات فرهنگی
تغییرات اقتصادی
تغییرات علمی فناورانه
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل چهارم: تاریخ تغییر برنام ههای درسی در سطح بین المللی
مقدمه
الف) دوره اول تغییر برنامه های درسی: قرن شانزدهم تا دهۀ 1960
ب) دوره دوم تغییر برنامه های درسی: دهۀ 1960 تاکنون
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل پنجم: تاریخ تغییر برنام ههای درسی در سطح ملی
مقدمه
تغییر برنامه های درسی قبل از دهۀ 1340
انقلاب آموزشی دهۀ 1340
تغییر بنیادی نظام آموزشی و برنامه های درسی اوایل انقلاب اسلامی
تغییر بنیادی نظام آموزشی و برنامه های درسی دهۀ 1360 و اوایل دهۀ 1370
تحول بنیادین نظام آموزشی و برنامه های درسی دهه های 1380 و 1390
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل ششم: رویکردهای تغییر برنام ههای درسی
مقدمه
الف) رویکردهای تغییر برنامۀ درسی
1. رویکرد خطی، بالا به پایین و متمرکز تغییر برنامه های درسی
2. رویکرد خطی، پایین به بالا و غیرمتمرکز تغییر برنامه های درسی
3. رویکرد مشارکتی تغییر برنامه های درسی
ب) رویکردهای اجرای برنامۀ درسی
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل هفتم: الگوهای تغییر برنام ههای درسی
مقدمه
الگوی فرایند تغییر هوِلاک و زلوتلو
0. توجه
1. ارتباط دادن
2. بررسی کردن
3. به دست آوردن
4. آزمودن
5. بسط دادن
6. نوسازی
الگوی پذیرش نگرانیمحور هال و دیگران
الگوی مقاومت در برابر تغییر زالتمن و دانکن
1. موانع فرهنگی تغییر
2. موانع اجتماعی تغییر
3. موانع سازمانی تغییر
4. موانع روان شناختی تغییر
الگوی شرایط تغییر ایلای
1. نارضایتی از وضع موجود
2. کسب دانش و مهارت های لازم توسط مجریان تغییر
3. در دسترس بودن منابع و امکانات برای اجرای تغییر یا نوآوری
4. وجود زمان لازم برای یادگیری، سازگاری، تلفیق و تأمل مجریان
5. ارائۀ پاداش ها یا پرداخت هایی به شرکت کنندگان و پذیرندگان تغییر یا نوآوری
6. توانمندسازی و تشویق شرکت کنندگان در فرایند تغییر
7. پشتیبانی محترمانه و کلامی از تغییر توسط بازیگران و دیگر دست اندرکاران
8. آشکار بودن رهبری تغییر
الگوی عوامل مؤثر بر اجرای تغییر فولن
الف) ویژگی های تغییر
ب) شرایط محلی
ج) عوامل بیرونی
الگوی نظام مند تغییر باناتی
الگوی ویژگی های تغییر راجرز
1. مزایای مرتبط
2. توانایی سازگاری
3. پیچیدگی
4. امتحان پذیری
5. مشاهده پذیری
الگوی ارتباطی تغییر السوورس
الگوی تغییر سهسطحی چنگ
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل هشتم: فرایند تغییر برنام ههای درسی
مقدمه
1. آغاز
2. اجرا
3. نهادینه سازی
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
فصل نهم: بازیگران تغییر برنام ههای درسی
مقدمه
دانش آموز
معلم
الف) شرایط مشارکت معلمان در تغییر برنامه های درسی
ب) حالت های مشارکت معلمان در تغییر برنامه های درسی
ج) الگوهای مشارکت معلمان در تغییر برنامه های درسی
مدیر یا رهبر تغییر
نیروی انسانی
والدین
جامعه
مؤلفان و متخصصان رشته های علمی
رئیس جمهور یا شخص اول دولت کشور
جمع بندی و خلاصۀ فصل
خودآزمایی
منابع برای مطالعۀ بیشتر درباره فصل
پیشنهاد پژوهش براساس محتوای فصل
منابع
واژه نامه

منتجات مماثلة

أكثر

آراء