× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
1 / 3

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی تنوع قومی

مسائل و نظریه ها

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

عدد الصفحات المطبوعة : 358

الکونغرس : ‫‬‮‭JA76‫‬‮‭/ک4د4 1390

دیوی العشری : ‫‬‮‭306/2076

عدد المراجع الوطنية : 2395588

ISBN : 9789645304568

سنة النشر : 1390

كود المجموعة البحثية : 30

شابک دیجیتال : 978-600-02-0788-5

کد کتاب : 1353

كلمات دليلية: علوم اجتماعی

کتاب الکترونی

8,500 payment_lbl_currency_toman

حجم : 1.5 ميغا البايت

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

shop_lbl_add_to_basket

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 359

کتاب چاپی

17,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 368

سنة النشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 504.16

کد یکتا : 21353

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 200

موضوعات

قائمة

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: مسائل
مقدمه
فصل اول: ادبیات و پیشینه موضوع
منابع
فصل دوم: جامعه شناسی سیاسی و تحول پارادایمی آن
تعریف جامعه شناسی سیاسی و موضوع آن
تحول پارادایمی در جامعه شناسی سیاسی
خلاصه
پرسشها
منابع
فصل سوم: مفاهیم اساسی تنوع قومی ـ فرهنگی
مقدمه
مفهوم تنوع فرهنگی
دلالتهای تنوع فرهنگی
گونه های تنوع فرهنگی
زمینه های پیدایش و گسترش تنوع فرهنگی
خلاصه
پرسشها
منابع
فصل چهارم: مسائل جامعه شناسی سیاسی تنوع قومی
دینامیسم و پویایی شکافهای قومی
مفهوم قومیت
هویت جمعی، مرزبندی قومی و کارکرد آن
شکاف قومی به منزله شکاف تاریخی
مکاتب مختلف درباره ماهیت قومیت و هویت قومی
زمینه های منازعه قومی و مکانیسم آن
تنوع قومی و سیاست
خلاصه
پرسشها
منابع
بخش دوم: نظریه ها
مقدمه
فصل اول: نظریه انتخاب عقلانی و پویشهای قومی
مقدمه
اصول نظریه انتخاب عقلانی
نظریه انتخاب عقلانی و پویشهای قومی
ارزیابی
خلاصه
پرسشها
منابع
فصل دوم: نظریه بسیج منابع و قومیت
مقدمه
اصول نظریه بسیج منابع
نظریه بسیج منابع و تنوع قومی
ارزیابی
خلاصه
پرسشها
منابع
فصل سوم: نظریه ساختار فرصت سیاسی
مقدمه
تعریف ساختار فرصت سیاسی و عناصر آن
نظریه ساختار فرصت سیاسی و پویشهای قومی
ارزیابی
خلاصه
پرسشها
منابع
فصل چهارم: نظریه تعامل گرایی نمادین و پویشهای قومی
مقدمه
چیستی نماد و کارکرد آن
اصول تعامل گرایی نمادین
نظریه تعامل گرایی نمادین و قومیت
ارزیابی
خلاصه
پرسشها
منابع
فصل پنجم: نظریه چهارچوب سازی و پویشهای قومی
مقدمه
مفهوم چهارچوب سازی و اصول اساسی آن
نظریه چهارچوب سازی و تنوع قومی
ارزیابی
خلاصه
پرسشها
منابع
فصل ششم: تحلیل گفتمان و پویشهای قومی
مقدمه
اصول مهم تحلیل گفتمان
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
کاربرد رهیافت گفتمانی در تحلیل پویشهای قومی
دلایل احیای گفتمان قومیت در دهه های اخیر
ارزیابی
خلاصه
پرسشها
منابع
فصل هفتم: چشم انداز جنبشهای نوین اجتماعی
مقدمه
مفهوم شناسی جنبشهای نوین اجتماعی و ویژگیهای آنها
زمینه های پیدایش جنبشهای نوین اجتماعی
1.
2.
3.
4.
5.
چشم انداز جنبشهای نوین اجتماعی و پویشهای قومی
خلاصه
پرسشها
منابع
فصل هشتم: سیاستهای قومی و ارزیابی آنها
مقدمه
الگوهای سیاستهای قومی در جوامع متنوع
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
خلاصه
پرسشها
منابع
فصل نهم: تنوع قومی در ایران
مقدمه
ویژگیهای تنوع قومی در ایران
اصول سیاستهای قومی در دوره رژیم پهلوی
خلاصه
پرسشها
منابع
واژه نامه
نمایه اعلام
نمایه موضوعی

منتجات مماثلة

أكثر

آراء