0 امتياز
0 شخص

تحولات جرم سیاسی

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

مترجم : حسین غلامی

سعر الكتاب المطبوع : 6,500 تومان

عدد الصفحات المطبوعة : 229

تصنيف الكونغرس : HV6273‬‫‭‭/ر2ت3 1388‬

تصنيف ديوي العشري : 364/123‬

عدد المراجع الوطنية : 1912071

ISBN : 9789645303950

سنة النشر : 1388

كود المجموعة البحثية : 18

کد کتاب : 1306

كلمات دليلية: حقوق

ملخص الكتاب

مجموعه منابعی که تاکنون به زبان فارسی در خصوص جرم سیاسی منتشر شده اند، دارای دو ویژگی عمده هستند: نخست آنکه، در این منابع جرم سیاسی صرفاً اقدام مخالفان علیه حکومت تلقی شده و از اقدامات غیر قانونی حکومت و نمایندگان آن علیه شهروندان با این عنوان سخنی به میان نیامده است. دوم آنکه، در منابع مذکور به بـررسی حقوقی ـ کیفری جرم سیاسی و بحث در خصوص انواع اقدامات مشمول این عنوان، عناصر اختصاصی و مجازاتهای عملی هر یک پرداخته شده و از توجه به جنبه های جرم شناسی و بررسی علل وقوع جرایم سیاسی غفلت شده است. کتاب حاضر، با در نظر گرفتن دو زمینة فوق و احساس نیاز به تبیین ابعاد دیگر جرایم سیاسی ترجمه شده است. در این کتاب نه تنها جرایم مخالفان علیه حکومت بررسی شده است، بلکه جرایم حکومت علیه مخالفان و شهروندان نیز مدنظر قرار گرفته اسـت. از سـوی دیگـر نگـرش نـویسنـده در ایـن کتاب صرفاً تحلیل حقوقی ـ کیفری جرایم سیاسی نبوده، بلکه تلاش کرده است ضمن تبیین نظری علل وقوع جرایم سیاسی در قالب نظریه های جرم شناسی و پیشنهاد نظریه ای مطلوب و کارامدتر، با نگرشی جرم شناختی به تحلیل جرایم سیاسی بپردازد.

کتاب الکترونی

6,500 تومان

حجم : 1.4 ميغا البايت

عدد صفحات ايبوك : 232

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

کتاب مطبوع

6,500 تومان

عدد الصفحات المطبوعة : 240

سنة النشر : 1393

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 31306

نوبت چاپ : 3

تیراژ : 500

موضوعات

قائمة

مقدمه مترجم
دیباچه
پیشگفتار
فصل اول: مقدمه
موانع درک و تفسیر جرم سیاسی
تبیین چیستی جرم سیاسی
چرا جرم سیاسی در 20 سال گذشته تغییر کرده است؟
گونه شناسی و مقوله های جرم سیاسی
اهداف جرم
مرتکبان جرم
چرا این تفکیک اهمیت دارد؟
جرم حکومتی در چه مواردی رخ می دهد؟
این کتاب در تلاش اجرای چه کاری است؟
خلاصه
فصل دوم: تبیین نظری جرم سیاسی
آیا داشتن نظریه ای راجع به جرم سیاسی ضروری است؟
نظریه های جرم سیاسی
مفهوم وسیع تر جرم سیاسی
نظریة روان شناختی
نظریة ساختاری
تعریف جدید و اصلاح شده
افرادی که مرتکب جرم سیاسی می شوند
موقعیت، خودش پیش می آید
سازمانها تسهیل کنندة رفتارهای غیر قانونی/ انحرافی هستند
افراد/ سازمانها دارای منابع مورد نیاز (برای ارتکاب جرم سیاسی) هستند
خلاصه
فصل سوم: جرایم سیاسی مخالفان
تعیین حدود و تعریف جرم سیاسی
گونه شناسیها
خلاصه
فصل چهارم: جرایم سیاسی غیر خشونت بار مخالفان
چشم انداز تاریخی
اختلاف عقیده
خرابکاری
براندازی
آشوب گری
خیانت
خبرچینی/ جاسوسی
خلاصه
فصل پنجم: جرایم سیاسی خشونت بار مخالفان: تروریسم
تروریسم
تعاریف و مفاهیم
گونه شناسی
چشم انداز تاریخی
این مشکل چقدر گسترده است؟
تعداد حوادث/ روندهای سالانه
گسترة جغرافیایی تروریسم
اهداف (تروریستی)
روشها
گروههای تروریستی
یافته های پژوهشی و نظری
علل
تبیینهای ساختاری
تبیینهای اجتماعی ـ روان شناختی
خلاصه
فصل ششم: جرایم حکومت
این مشکل چقدر شایع است؟
تعاریف و مفاهیم
قدرت و جلب منفعت
تبیین مفهومی جرایم حکومت
گونه شناسیها
دربارة سرکوب حکومتی
خلاصه
فصل هفتم: فساد سیاسی
تعاریف و مفاهیم
مورد خاص جرایم سنگین و شدید
این مشکل چقدر شایع است؟
چشم انداز تاریخی
آثار فساد سیاسی
چه کسانی مرتکب فساد سیاسی می شوند؟
تفکیک انواع برجستة فساد سیاسی
فساد قانون گذاران
فساد مجریان قانون
فساد بازرسان عادی
خلاصه
فصل هشتم: نظارت غیر قانونی داخلی
تعاریف و مفاهیم
این مشکل چقدر شایع است؟
علل
تأثیر نظارت غیر قانونی داخلی
چشم انداز تاریخی
تجربة امریکایی
تجربة کانادایی
تجربة انگلیسی
نظارت غیر قانونی داخلی توسط نیروهای پلیس محلی
خلاصه
فصل نهم: نقض حقوق بشر
تعاریف و مفاهیم
این مشکل چقدر شایع است؟
نقض حقوق بشر در امریکا
نقض حقوق بشر در انگلستان
نقض حقوق بشر در کانادا
حفاظت از حقوق بشر
پیشینة فلسفی
معاهدات
سازمانهای حفظ حقوق بشر در سطح کشوری
تلاشهای منطقه ای
ساختارهای بین المللی
سازمانهای غیر دولتی حامی حقوق بشر
جرایم جنگی
تغییرات نحوة اجرای حقوق بشر
خلاصه
فصل دهم: خشونت حکومتی
شکنجه
مرگ در بازداشتگاه
شورشهای پلیس
استفادة پلیس از نیروی مرگبار
نسل کشی
خلاصه
فصل یازدهم: جرایم حکومت ـ شرکتها
تعاریف و مفاهیم
گونه شناسی
چشم انداز تاریخی
علل
خلاصه
فصل دوازدهم: نتیجه گیری کنترل جرایم مخالفان و حکومت
کنترل جرایم مخالفان
کنترل جرایم حکومت
خلاصه و نتیجه گیری
منابع

منتجات مماثلة

أكثر