× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
2 نفر

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 9,500 تومان

صفحات کتاب : 326

کنگره : G155‭‬ ‭/آ1‫‬‭ت18 1393

دیویی : 338/4791

کتابشناسی ملی : 3759812

شابک : 9786000201050

سال نشر : 1393

کد گروه پژوهشی : 36

کد کتاب : 1858

برچسب ها: مدیریت

خلاصه اثر

در دنیای پرتحول کنونی، توفیق در عرصه های ملی و بین المللی، تنها از طریق به کارگیری هر چه مطلوب تر نیروی انسانی امکان پذیر است. این مهم در صنعت گردشگری و مهمان نوازی نیز که نقش مهمی در چرخش اقتصادی از طریق ضریب تکاثری، ایجاد اشتغال و کسب درآمدهای داخلی و ارزی ایفا می کند، شایان توجه بسیار است. کتاب حاضر سیزده فصل دارد: مقدمه ای بر مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی؛ بازار کار؛ فرصت های برابر و مدیریت تنوع و گوناگونی؛ نقش منابع انسانی در برنامه ریزی راهبردی و تغییر سازمانی؛ برنامه ریزی منابع انسانی؛ طراحی شغل؛ کارمندیابی؛ جذب و استخدام؛ مدیریت عملکرد و ارزشیابی عملکرد؛ آموزش و توسعه؛ پاداش، حقوق و مزایا؛ روابط کارکنان، درگیری ها و مشارکت ها؛ و سایر موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانی.

کتاب دیجیتال

4,750 تومان

حجم : 3.1 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 303

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

نسخه کاغذی

19,000 تومان

صفحات کتاب : 343

سال نشر : 1393

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 11858

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مقدمه ای بر مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی
مقدمه
منظور از صنعت گردشگری و مهمان نوازی چیست؟
چه افرادی نیروی کار را در گردشگری و مهمان نوازی تشکیل می دهند؟
مدیریت منابع انسانی چیست؟
تعریف مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی سخت در برابر نرم
بهترین تناسب در برابر تجارب موفق
بهترین تناسب
تجارب موفق
مدل یا واقعیت
دیدگاه های بدبینانه مدیریت منابع انسانی در مورد گردشگری و مهمان نوازی
تجارب موفق در گردشگری و مهمان نوازی
نتیجه گیری
فصل دوم: بازار کار
مقدمه
سطوح تحلیل در بازار کار
بازار کار فراملّی
بازار کار ملی
بازار کار بخش بندی شده
بازار کار داخلی و استفاده از نیروی کار انعطاف پذیر
انعطاف پذیری وظیفه ای
انعطاف پذیری عددی
نتیجه گیری
فصل سوم: فرصت های برابر و مدیریت تنوع و گوناگونی
مقدمه
تجربه اشتغال گروه های اقلیت اجتماعی
زنان
سیاه پوستان و اقلیت های قومی
کارکنان معلول
کارکنان سالخورده
واکنش قانونی
مدیریت تنوع
نتیجه گیری
فصل چهارم: نقش منابع انسانی در برنامه ریزی راهبردی و تغییر سازمانی
مقدمه
تغییر سازمانی دائمی است
تغییر سازمانی
تمام مدیران، بخشی از تیم مدیریت تغییرند
منابع انسانی و برنامه ریزی راهبردی
نقش ویژه منابع انسانی در برنامه ریزی راهبردی
نگاهی نزدیک به فرایند برنامه ریزی راهبردی
پیوستار تغییر
دو نوع اصلی تغییر
این قانون است
نقش منابع انسانی در تغییر
مقاومت در برابر تغییرات سازمانی
نقش کارکنان منابع انسانی در حل مشکلات
سطحی نگری، خوب نیست
نتیجه گیری
فصل پنجم: برنامه ریزی منابع انسانی
مقدمه
برنامه ریزی نیروی انسانی
تعاریف برنامه ریزی نیروی انسانی
برنامه ریزی نیروی انسانی و قوانین
انطباق با تغییرات
برنامه ریزی نیروی انسانی و دیگر فعالیت های اداره امور کارکنان
اهداف برنامه ریزی نیروی انسانی
متغیرهای محیطی اثرگذار بر برنامه ریزی نیروی انسانی
مفاهیم اساسی در برنامه ریزی انسانی
الف) تعیین تقاضا
ب) تعیین عرضه
ج) امکان پذیری برنامه ها
تجدیدنظر در اهداف سازمانی
برنامه ریزی نیروی انسانی در عمل
پیش بینی نیروی انسانی
پیش بینی منابع انسانی در برنامه ریزی نیروی انسانی
جایگاه سوابق و آمارها در برنامه ریزی نیروی انسانی
سوابق شخصی
پرونده شخصی
درخواست استخدام
فرم اشتغال
فرم خاتمه خدمت
سایر فرم ها
گزارش های تعداد افراد
تحلیل فهرست حقوق و دستمزد
رویه ها
تحلیل جابه جایی کارکنان
تحلیل سن و خدمت
رایانه ها و وظایف کارگزینی
نتیجه گیری
فصل ششم: طراحی شغل
مقدمه
رویکرد طراحی شغل
تخصصی سازی شغل
علم کار
استانداردسازی
گزینش
تخصص گرایی
چرخش شغلی
توسعه قلمرو شغلی
غنی سازی شغل
سیستم های اجتماعی- فنی
دوایر کیفیت
تواناسازی
شرح شغل
شناخت شغل
حیطه شغل
محتوا
شرایط
اقتدار
مشخصات شغل
تحلیل شغل
آماده سازی شرح شغل یا نقش شغل و مشخصات شغل
برخی از ابزارهای طراحی شغل
مطالعه کار
روش مطالعه
اندازه گیری کار
کارپژوهی
مدیریت برمبنای هدف
مسائل جاری موجود در طراحی شغل
نتیجه گیری
فصل هفتم: کارمندیابی
مقدمه
تبلیغات کارمندیابی در صنعت مهمان نوازی
بازارهای کار
بازار کار اولیه
بازار کار ثانویه
بازار بین المللی کار
تبعیض
فرایند کارمندیابی
ویژگی نیروی انسانی
کارمندیابی داخلی
کارمندیابی خارجی
تبلیغات
هزینه ها
نتیجه گیری
فصل هشتم: جذب و استخدام
مقدمه
فرایند جذب و استخدام
مشخصات کارکنان
نامه درخواست (شغل)
درخواستهای تلفنی و اینترنتی
فرم درخواست (شغل)
مصاحبه
انواع اصلی مصاحبه
بعضی از بایدها و نبایدها
سه نکته اصلی: تماس، محتوا و کنترل
روال گزینش گروهی و مراکز ارزشیابی
آزمون های روان سنجی
آزمون های هوش
آزمون های دستاورد
آزمون های استعداد
آزمون های علایق
آزمو ن های شخصیت
مجموعه آزمون ها
معرف ها
نتیجه گیری
فصل نهم: مدیریت عملکرد و ارزشیابی عملکرد
مقدمه
ماهیت مدیریت عملکرد و بهبود عملکرد
ارزیابی در عمل
عمل گرایان: فرم ارزشیابی و مصاحبه
نتیجه گیری
فصل دهم: آموزش و توسعه
مقدمه
شناخت وضعیت: پاسخ ها در سطح ملی به آموزش
دوره آموزش فنی حرفه ای معروف به مشاغل حرفه ای
سرمایه گذاری در رابطه با اشخاص
آموزش و توسعه
اجرای آموزش
در سازمان، ضمن کار
در سازمان، خارج از محل کار
بیرون، خارج از محل کار
نتیجه گیری
فصل یازدهم: پاداش، حقوق و مزایا
مقدمه
دیدگاه کارکنان و کارفرمایان درخصوص پرداخت
اهداف کارکنان درخصوص قرارداد پرداخت
اهداف کارفرما برای قرارداد پرداخت
حق الزحمه در گردشگری و مهمان نوازی
حقوق پایه یا اولیه
کارکرد انعام
دزدی و دله دزدی
دیگر مزایا
قوانین مربوط به حقوق و مزایا در کشور ایران
قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون کار
نتیجه گیری
فصل دوازدهم: روابط کارکنان، درگیری ها و مشارکت ها
مقدمه
روابط کارکنان یا روابط صنعتی
چهارچوب های مرجع و حل تضادها
اتحادیه های تجاریِ در حال افول
مشارکت و درگیری کارکنان
درگیری کارکنان
مشارکت کارکنان
نتیجه گیری
فصل سیزدهم: سایر موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانی
مقدمه
اتحادیه سازی در صنعت مهمان نوازی
دلایل پیوستن به اتحادیه
تاریخچه ای کوتاه
برخی از کارکنان، اتحادیه ها را دوست ندارند
اتحادیه ها بر مدیران شرکت تأثیر می گذارند
فرایند اتحادیه سازی
فرایند چانه زنی دسته جمعی
اجرای قرارداد
کارکردهای غیرمنصفانه
نیروی کار چندزایشی
بررسی نسل ها
مدیریت نسل ها
نسل های نیروی کار با هم متفاوت اند
کاهش تعداد واحدها و برون سپاری
روش های کاهش تعداد واحدها
فنون برون سپاری
فعالیت های برنامه ریزی جانشین پروری
برنامه های توسعه حرفه ای
مزیت ها
رویه های توسعه ی حرفه ای
مدیریت بین الملل منابع انسانی
ظهور مدیریت بین الملل منابع انسانی
اثر تمرکزگرایی بر صنعت گردشگری و مهمان نوازی
کارگماری در عرصه بین الملل
نقش مدیران بین المللی در گردشگری و مهمان نوازی
شرکت های چندملیتی، سیاست ها و کارکردهای مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی
نتیجه گیری
منابع

محصولات مشابه

بیشتر