0 Score
0 Person

برنامه ریزی تعاملی کاربری زمین

راهنمای ایجاد اعتماد میان همسایگان، پیمانکاران، مقامات رسمی برنامه ریزی و دوستداران محیط زیست

Content Type : Book

Publisher : سازمان سمت

Author :

Translator : غلامرضا لطیفی , فاطمه وکیل

Print version price : 5,500 Toman

Printed Page Count : 200

Congress Classification : ‫‬‮‭HT166‫‮‬‭‭/ک37ب36 1393

Dewey Decimal Classification : ‫‬‮‭307/1216

National Bibliography Number : 3519509

ISBN : 9789645309914

Publish Year : 1393

Research Group Code : 30

کد کتاب : 1781

shop_lbl_get_this_content

PDF 2,500 Toman

Book summary

تقریب اذهان، تقویت درک و همدلی و کمک به حل پایدار مسائل زندگی جمعی، از دستاوردهای خاص گفت و گو و تعامل است. از آنجا که تفسیر افراد مختلف از امری واحد، متفاوت است و به طور معمول هر فرد سهمی از حقیقت را در اختیار دارد، نیاز است که در جامعه، ضمن احترام به خرد جمعی، امکان ابراز نظر و گفت و گو به خوبی فراهم شود تا خیر جمعی حاصل گردد. بهره گیری از این امر در برنامه ریزی شهری، همانند سایر حوزه های اجتماعی نیز کاملا ضروری است. در این صورت است که تعامل گروههای مختلف با تخصصها و منافع متفاوت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از یکدیگر میسر می شود و احساس رضایت و تعلق خاطر به شهر فراهم می آید. این کتاب گامی است در راه دستیابی به حضور فعال و کارآمد شهروندان در ساماندهی محل زندگی خود.

PDF

2,500 Toman

Volume : 10.0 M Byte

Ebook Page Count : 212

Research Group Code : 1781

Dear user to read the book, you should first download and install the bookreader application. To receive the file click on the below link.
player_lbl_download_application_from_sibapp Download android version

Subjects

Content

مقدمه مترجمان
مقدمه
فصل اول: برنامه ریزی تعاملی: چه کسی؟ چه چیزی؟ چرا؟ چگونه؟ چه کسی از برنامه ریزی تعاملی کاربری زمین سود می برد؟
فصل دوم: فرایند برنامه ریزی تعاملی پروژه های بهتر و محله های بهتر به کمک تعامل خلاق
فصل سوم: پرسش ها و پاسخ هایی درباره برنامه ریزی تعاملی
فصل چهارم: چگونگی همکاری با پیمانکار
فصل پنجم: عکس های هوایی و لوازم مدل سازی پروژه
فصل ششم: چگونگی طراحی پروژه های به زیستی اجتماعی
فصل هفتم: طرح جامع و برنامه ریزی

Similar products

More