زبان - Books list

بلاغت تطبیقی

سازمان سمت

17,000 Toman

Lecture de textes islamiques

سازمان سمت

From 3,500 To 7,000 Toman

علوم انسانی _ دیجیتال

سازمان سمت

From 7,500 To 15,000 Toman

تارخ تطور نثر فارسی

سازمان سمت

From 10,500 To 25,000 Toman

Advanced Translation

سازمان سمت

From 6,000 To 12,000 Toman

Correspondence in English

سازمان سمت

From 11,000 To 22,000 Toman

English for the Students of Economics

سازمان سمت

From 12,500 To 25,000 Toman

ناظم هروی

سازمان سمت

1,500 Toman

Essay Writing

عباس کسرائیان

From 1,800 To 3,500 Toman

تحلیل شعر فارسی

سازمان سمت

From 2,750 To 5,500 Toman

سخن شیرین پارسی

سازمان سمت

From 9,000 To 18,000 Toman

ایران شناسی

سازمان سمت

From 16,000 To 32,000 Toman

شعر انقلاب اسلامی

سازمان سمت

From 3,500 To 5,500 Toman

شعر فارسی

سازمان سمت

From 1,500 To 3,000 Toman

اصول نگارش ساده فارسی

سازمان سمت

From 1,750 To 3,500 Toman

راهنمای نگارش علمی

سازمان سمت

From 1,500 To 3,000 Toman