حقوق و علوم سیاسی - قائمة الإصدارات

درآمدی بر جرم شناسی

سازمان سمت

من8,000 إلى16,000 payment_lbl_currency_toman

مسئولیت مدنی

سازمان سمت

من12,000 إلى24,000 payment_lbl_currency_toman

نظریه ی اصول حقوقی

سازمان سمت

من7,000 إلى14,000 payment_lbl_currency_toman

حقوق جزای اختصاصی اسلام

سازمان سمت

من16,500 إلى33,000 payment_lbl_currency_toman

حقوق بین الملل خصوصی

سازمان سمت

4,000 payment_lbl_currency_toman

سیاست جهانی (جلد دوم)

سازمان سمت

من11,000 إلى22,000 payment_lbl_currency_toman

سیاست جهانی (جلد اول)

سازمان سمت

من9,000 إلى18,000 payment_lbl_currency_toman

سیاست خارجی (جلد دوم)

سازمان سمت

من8,000 إلى18,000 payment_lbl_currency_toman

مبانی نظری تبیین و تحلیل سیاست خارجی

سازمان سمت

من8,000 إلى18,000 payment_lbl_currency_toman

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران

سازمان سمت

من4,000 إلى4,500 payment_lbl_currency_toman

سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان

سازمان سمت

من8,500 إلى20,000 payment_lbl_currency_toman

حقوق تجارت

سازمان سمت

من6,500 إلى14,000 payment_lbl_currency_toman

حقوق انتقال فناوری

سازمان سمت

من10,000 إلى25,000 payment_lbl_currency_toman

حقوق دیپلماتیک و کنسولی

سازمان سمت

من7,000 إلى12,000 payment_lbl_currency_toman

تحولات جرم سیاسی

سازمان سمت

6,500 payment_lbl_currency_toman

بازتابهای انقلاب اسلامی ایران

سازمان سمت

من8,000 إلى20,000 payment_lbl_currency_toman

اموال و حقوق مالی

سازمان سمت

من4,000 إلى8,000 payment_lbl_currency_toman

حقوق رسانه

سازمان سمت

من7,000 إلى17,000 payment_lbl_currency_toman

قواعد فقه، بخش حقوق بین الملل (جلد چهارم)

سازمان سمت

من4,750 إلى9,500 payment_lbl_currency_toman

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

سازمان سمت

من6,000 إلى12,000 payment_lbl_currency_toman

جعل و تزویر و جرایم وابسته

سازمان سمت

من6,000 إلى15,000 payment_lbl_currency_toman

اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل

سازمان سمت

من8,250 إلى21,000 payment_lbl_currency_toman

حقوق جزای عمومی (جلد اول)

سازمان سمت

9,000 payment_lbl_currency_toman

حقوق اداری

سازمان سمت

من7,250 إلى25,000 payment_lbl_currency_toman

سیاستهای مقایسه‌ ای

سازمان سمت

من4,000 إلى13,000 payment_lbl_currency_toman

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

سازمان سمت

من4,500 إلى9,000 payment_lbl_currency_toman

حقوق محیط زیست در ایران

سازمان سمت

من4,000 إلى10,000 payment_lbl_currency_toman

آیین دادرسی کیفری (1)

سازمان سمت

من11,750 إلى23,500 payment_lbl_currency_toman

حقوق مدنی اشخاص و محجورین

سازمان سمت

من7,000 إلى17,000 payment_lbl_currency_toman