حقوق و علوم سیاسی - Books list

مسئولیت مدنی

سازمان سمت

From 12,000 To 24,000 Toman

نظریه ی اصول حقوقی

سازمان سمت

From 7,000 To 14,000 Toman

حقوق جزای اختصاصی اسلام

سازمان سمت

From 16,500 To 33,000 Toman

سیاست جهانی (جلد دوم)

سازمان سمت

From 11,000 To 22,000 Toman

سیاست جهانی (جلد اول)

سازمان سمت

From 9,000 To 18,000 Toman

سیاست خارجی (جلد دوم)

سازمان سمت

From 8,000 To 18,000 Toman

حقوق تجارت

سازمان سمت

From 6,500 To 14,000 Toman

حقوق انتقال فناوری

سازمان سمت

From 10,000 To 25,000 Toman

حقوق دیپلماتیک و کنسولی

سازمان سمت

From 7,000 To 12,000 Toman

اموال و حقوق مالی

سازمان سمت

From 4,000 To 8,000 Toman

حقوق رسانه

سازمان سمت

From 7,000 To 17,000 Toman

سیاستهای مقایسه‌ ای

سازمان سمت

From 4,000 To 10,000 Toman

حقوق محیط زیست در ایران

سازمان سمت

From 4,000 To 10,000 Toman

آیین دادرسی کیفری (1)

سازمان سمت

From 11,750 To 23,500 Toman

حقوق مدنی اشخاص و محجورین

سازمان سمت

From 7,000 To 17,000 Toman

حقوق تجارت

سازمان سمت

From 5,000 To 14,000 Toman