حقوق و علوم سیاسی - Books list

حقوق اداری

سازمان سمت

From 7,250 To 24,000 Toman

سیاستهای مقایسه‌ ای

سازمان سمت

From 3,500 To 10,000 Toman

حقوق محیط زیست در ایران

سازمان سمت

From 4,000 To 9,000 Toman

آیین دادرسی کیفری (1)

سازمان سمت

From 11,750 To 23,500 Toman

حقوق مدنی اشخاص و محجورین

سازمان سمت

From 6,000 To 17,000 Toman

حقوق تجارت

سازمان سمت

From 5,000 To 11,000 Toman

جرم شناسی نظری

سازمان سمت

From 6,500 To 23,000 Toman

حقوق کار(جلد اول)

سازمان سمت

From 7,000 To 16,000 Toman

English for the Students of Political (Science II)

سازمان سمت

From 3,250 To 11,000 Toman

حقوق ارتباط جمعی

سازمان سمت

From 10,500 To 23,000 Toman

حقوق حریم خصوصی

سازمان سمت

From 5,000 To 9,500 Toman

سازمانهای بین‌ المللی

سازمان سمت

From 7,500 To 14,500 Toman

فقه و حقوق تطبیقی

سازمان سمت

From 11,000 To 29,000 Toman

روابط بین‌ الملل

سازمان سمت

From 3,500 To 7,000 Toman