علوم رفتاری و مدیریت - لیست آثار

مدیریت فروش

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالحمید ابراهیمی

مبانی دانش اداره دولت و حکومت

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی‌ اصغر پور‌عزت

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ع‍ب‍اس‌ ع‍ب‍اس‍پ‍ور

کاربرد سیستمهای کنترل کیفیت

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عباس حسینی

مدیریت راهبردی صنعتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : جان میلتن برگ

روان‌ شناسی و آموزش کودکان ناشنوا

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سعید حسن‌زاده

تکنولوژی آموزشی پیشرفته

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : داریوش نوروزی

ارزشیابی نظام‌ های کوچک آموزشی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : اسماعیل زارعی زوارکی

مدیریت منابع انسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : اس‍ف‍ن‍دی‍ار س‍ع‍ادت‌

روان‌ شناسی یادگیری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : پروین کدیور

راهبردها و فنون طراحی آموزشی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سینتا بی. لشین

درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی (جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی اصغر پورعزت

نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عباس بازرگان

آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : احمد صافی

تحقیق در عملیات (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدرضا مهرگان

English for the Students of Educational Technology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : منصور کوشا

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌