سید عباس کاظمی

سید عباس کاظمی

نویسنده آثار: ۲

آثار سید عباس کاظمی

مدیریت تولید و عملیات

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سید عباس کاظمی

بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سید عباس کاظمی