مسعود کسایی

مسعود کسایی

نویسنده آثار: ۱

آثار مسعود کسایی

مدیریت تولید و عملیات

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سید عباس کاظمی