دانشگاهی - لیست آثار

حقوق کیفری اروپایی ( جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ژان پرادل

مبانی هنر

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : اوکویرک

به سوی جوامع دانایی‌ محور

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : گزارش جهانی یونسکو

مدیریت فروش

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالحمید ابراهیمی

متون عرفانی به زبان فارسی (جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالوهاب شاهرودی

تاریخ تفکر باستان‌ شناختی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : بروس‌ج. تریگر

Eglish for the Students of Sociology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Mohammad Hossein Keshavarz

اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی خالقی

مبانی دانش اداره دولت و حکومت

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی‌ اصغر پور‌عزت

فرایندهای مددکاری اجتماعی (جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ب‍ی‍ولاراب‍رت‍ز ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌

عقلانیت باور دینی در معرفت‌ شناسی‌ های برون‌ گرا

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدعلی مبینی

آموزش و آفرینش تئاتری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ژاک لوکوک

تاریخ هنر باستان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : یعقوب آژند

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکلمه المنهاج

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سیدابوالقاسم خوئی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ع‍ب‍اس‌ ع‍ب‍اس‍پ‍ور

هنر منبت

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهدی امرایی

English for the Students of Plant Science

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Farrokh Ghahremaninejad

کاربرد سیستمهای کنترل کیفیت

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عباس حسینی