زبان - لیست آثار

Eglish for the Students of Sociology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Mohammad Hossein Keshavarz

English for the Students of Plant Science

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Farrokh Ghahremaninejad

English for the Students of Electrical Engineering

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Jamaloddin Jalalipour

تاریخ ادبیات فرانسه (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ابراهیم شکورزاده

Samples of Simple Verse

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سهیل کیان

English for the Students of Mathematics

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهدی جعفرزاده

English for the Students of Economics

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : الهه ستوده نما

English for the Students of Political Science (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : هرمز داورپناه

دستور زبان فارسی ( 1 )

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ت‍ق‍ی‌ وح‍ی‍دی‍ان‌ک‍ام‍ی‍ار

An Introduction to Methodology for TEFL-TESL

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Hossein Farhady

ترجمه مکاتبات و اسناد(جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

مترجم : رحیم اصلان‌زاده

English for the Students of HVAC-R

ناشر : سازمان سمت

ناشر : حسن مولوی

English for the Students of Accounting (II)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : داود اقوامی

امهات المصادر العربیه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ف‍ات‍ح‍ی‌ن‍ژاد

English for the Students of Persian Literature

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : غلامحسین کریمی

Oral Reproduction of Stories(2)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهدی نوروزی

English for the Students of Industrial Engineering

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد فلاحی مقیمی

A Survey of English Literature (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : امرالله ابجدیان