علوم ورزشی - لیست آثار

بازاریابی رابطه‌‌ مند در ورزش

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : آندره بولر

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : شان فیلیپس

English for the Students of Physical Education & Sport Science

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد علی محمودی

فیزیک برای رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حیدر صادقی

تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ماری لو ویل

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد امیرتاش

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته(جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : پیتر آ. فارل

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : پیتر آ. فارل

فیزیولوژی ورزشی غدد درون‌ ریز پیشرفته

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : کاترینا‌تی. بورر

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مجید کاشف

ساختار و عملکرد عضله اسکلتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : برایان آر. مکینتاش

فیزیولوژی ورزشی عصبی ـ عضلانی پیشرفته

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فیلیپ.اف گاردینر

عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی

ناشر : سازمان سمت

ناشر : مایکل گلیسون

درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : هنینگ واکرهیج

اساس بیومکانیک حرکت انسان (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : جوزف همیل

روش تحقیق در تربیت بدنی (جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : جری آر. تامس

کلیات تربیت‌ بدنی در مدارس

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمود ذکائی

فیزیولوژی ورزشی قلبی - عروقی پیشرفته

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : دنیس ال. اسمیت