������������ ���������� - لیست آثار

نقوش برجسته منطقه الیمایی در دوران اشکانی

مترجم : یعقوب محمدی فر

ناشر : سازمان سمت

سومر و سومریان

ناشر : سازمان سمت

مترجم : زهرا باستی

اطلس باستان‌ شناسی ایران

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : صادق ملک شهمیرزادی

عصر آهن اولیه در پشتکوه لرستان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : برونو اورلت

درآمدی بر باستان ‌شناسی میدانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : پیتر.ال دروت

باستان شناسی و هنر اشکانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : یعقوب محمدی فر

باستان‌ شناسی و هنر آسیای صغیر در دوران تاریخی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : بهمن فیروزمندی‌شیره‌ جینی

تاریخ هنر باستان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : یعقوب آژند

مبانی نظری حفاظت و مرمت در دوران معاصر

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سالوادور م. ویناس

پیش از تاریخ نقش‌ها

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : وحید عسکرپور

باستان‌ شناسی آسیای مرکزی (جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : منصور سید سجادی

مقدمه‌ ای بر ژنتیک باستان‌ شناسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : کمال الدین نیکنامی

باستان شناسی خلیج فارس در دوره اشکانی و ساسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علیرضا خسرو زاده

نقش برجسته های ساسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سیدرسول موسوی‌حاجی

سکه های ایران

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی اکبر سرفراز

باستان شناسی ایلام

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : دنیل تی.پاتس

روشهای تحلیل کمی در پژوهشهای باستان شناسی ( جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : کمال الدین نیک نامی

روشهای پیشرفته آماری در تحلیل داده‌ های باستان‌ شناختی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : کمال‌الدین نیکنامی