زبان انگلیسی تخصصی علوم انسانی (ESP) - لیست آثار

English for the Students of Clinical Psychology (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد عباس نژاد

English for the Students of Psychology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : رضا پیشقدم

English for the Students of Sociology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Mohammad Hossein Keshavarz

English for the Students of Economics

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : الهه ستوده نما

English for the Students of Political Science (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : هرمز داورپناه

English for the Students of Accounting (II)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : داود اقوامی

English for the Students of Persian Literature

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : غلامحسین کریمی

Reading for General English

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Farideh Pourgive

English for the Students of Persian Literature (II)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : اکبر افقری

Basic English for University Students

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Parviz Birjandi

English for the Students of Educational Technology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : منصور کوشا

English for the Students of Accounting (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : داوود اقوامی

English for the Students of Physical Education & Sport Science

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد علی محمودی

English for the Students of Management

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فرهاد مشفقی

English for the Students of Social Sciences (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فرهاد مشفقی

English for the Students of Persian Literature (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Akbar Afghari

English for the Students of Criminal Law and Criminology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Farhad Moshfeghi

English for the Students of Archaeology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : صادق ملک شهمیرزادی