کتاب - لیست آثار

طراحی روستایی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهدی پور طاهری

مدیریت مالی نوین (جلد اول)

نویسنده : رندلف وسترفیلد

مترجم : علی جهانخانی

English for the Students of Building Construction : Public Works

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عباس پیشداد

نقوش برجسته منطقه الیمایی در دوران اشکانی

مترجم : یعقوب محمدی فر

ناشر : سازمان سمت

درباره تاریخ ادبیات

نویسنده : توسعه علوم انسانی

نویسنده : جمعی از نویسندگان

تاریخ آل بویه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی اصغر فقیهی

English for the Students of Clinical Psychology (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد عباس نژاد

تاریخ فرش

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فضل‌الله حشمتی رض

در باب حاکمیت

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ژان بدن

انسان شناسی عمومی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدشریف کمالی

سومر و سومریان

ناشر : سازمان سمت

مترجم : زهرا باستی

شناخت - رفتار درمانگری سالمندان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : لاری دبلیو

English for the Students of Psychology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : رضا پیشقدم

رویارویی با منابع

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : آنتونی براندیج

تاریخ زبان شناسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : پیتر آ. ام. سورن

رهیافت و روش در علوم سیاسی

نویسنده : عباس منوچهری

ناشر : سازمان سمت

حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالحمید شمس

مقدمه ای بر جامعه‌ شناسی نابرابری های اجتماعی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی کمالی