مدیریت - لیست آثار

مدیریت تولید و عملیات

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سید عباس کاظمی

بودجه ریزی عمومی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عادل آذر

ماهیت تصمیم‌ گیری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : گراهام الیسن

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ابوالفضل تاج‌زاده‌نمین

سازماندهی و طراحی ساختار

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی‌ اصغر پورعزت

روش سنجی و کارسنجی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : جلال حقیقت‌منفرد

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نظام الدین فقیه

مدیریت تعارض و مذاکره

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی رضائیان

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : رضا شافعی

مدیریت بازاریابی

ناشر : سازمان سمت

مترجم : احمدروستا

English for the Students of Insurance Management

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Davar Venouss

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی رضائیان

مدیریت دانش

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : بهروز قلیچ‌لی

چیستی راهبرد

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ریچارد ویتینگتون

حکمرانی مبتنی بر پایداری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : شمس‌السادات زاهدی

روشهای تولید و عملیات در کلاس جهانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حسن فارسیجانی

بودجه ‌ریزی نوین در ایران

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ابراهیم عباسی

توسعه مهارتهای مدیران

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : بالدوین

نهضت‌ های مدیریتی در بخش دولتی ( جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حسن دانائی فرد

نهضت‌ های مدیریتی در بخش دولتی ( جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حسن دانائی فرد

مدیریت کلان ‌داده‌ ها در بخش‌ های خصوصی و عمومی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : بابک سهرابی

بازاریابی خدمات بیمه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : طهمورث حسنقلی پور

تحقیق در عملیات برای مدیریت دولتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : منصور مومنی

راهنمای ابزارها و فنون مدیریت دانش

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : رونالد یانگ

مدیریت نگهداری و قابلیت اطمینان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : احمد جعفرنژاد

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی رضائیان

تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ع‍ل‍ی‌ رض‍ائ‍ی‍ان‌

مدیریت پروژه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدجواد عاصمی پور

مدیریت فشار روانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی رضائیان

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی رضاییان