������������ - لیست آثار

تحقیقات بازاریابی

سازمان سمت

از 7,000 تا 9,000 تومان

مبانی مدیریت دولتی

سازمان سمت

از 6,000 تا 15,000 تومان

بودجه ریزی عمومی

سازمان سمت

از 10,800 تا 27,000 تومان

ماهیت تصمیم‌ گیری

سازمان سمت

از 6,750 تا 13,500 تومان

تحقق تفکر سیستمی

سازمان سمت

از 10,250 تا 21,000 تومان

مدیریت توسعه

سازمان سمت

از 8,750 تا 10,500 تومان

مدیریت بازاریابی

سازمان سمت

از 11,000 تا 22,000 تومان

مدیریت تحول سازمانی

سازمان سمت

از 5,000 تا 11,000 تومان