زبان شناسی - لیست آثار

شیوه استدلال نحوی

سازمان سمت

از 5,000 تا 13,000 تومان

واج‌ شناسی

سازمان سمت

از 4,000 تا 7,500 تومان

کاربرد شناسی زبان

سازمان سمت

از 4,000 تا 9,000 تومان

اصول دستور زبان

سازمان سمت

از 2,500 تا 10,000 تومان

زبان شناسی نظری

سازمان سمت

از 18,500 تا 37,000 تومان

زبان زنده

سازمان سمت

از 9,500 تا 19,000 تومان

تاریخ زبان شناسی

سازمان سمت

از 8,500 تا 17,000 تومان