حقوق - لیست آثار

حقوق تجارت

سازمان سمت

از 5,000 تا 11,000 تومان

جرم شناسی نظری

سازمان سمت

از 9,000 تا 22,000 تومان

حقوق کار(جلد اول)

سازمان سمت

از 7,000 تا 14,000 تومان

حقوق ارتباط جمعی

سازمان سمت

از 10,500 تا 20,500 تومان

حقوق حریم خصوصی

سازمان سمت

از 5,000 تا 9,500 تومان

فقه و حقوق تطبیقی

سازمان سمت

از 11,000 تا 28,000 تومان

قواعد فقه(جلد دوم)

سازمان سمت

از 5,000 تا 12,000 تومان

حقوق اسرار تجاری

سازمان سمت

از 7,000 تا 13,000 تومان

مسئولیت مدنی

سازمان سمت

از 9,000 تا 19,000 تومان

تناسب جرم و مجازات

سازمان سمت

از 5,000 تا 8,000 تومان

حقوق بانکی

سازمان سمت

از 5,000 تا 14,000 تومان