حقوق - لیست آثار

حقوق تجارت

سازمان سمت

از 5,000 تا 11,000 تومان

جرم شناسی نظری

سازمان سمت

از 9,000 تا 23,000 تومان

حقوق کار(جلد اول)

سازمان سمت

از 7,000 تا 16,000 تومان

حقوق ارتباط جمعی

سازمان سمت

از 10,500 تا 23,000 تومان

حقوق حریم خصوصی

سازمان سمت

از 5,000 تا 9,500 تومان

فقه و حقوق تطبیقی

سازمان سمت

از 11,000 تا 29,000 تومان

قواعد فقه(جلد دوم)

سازمان سمت

از 5,000 تا 12,000 تومان

حقوق اسرار تجاری

سازمان سمت

از 7,000 تا 13,000 تومان

مسئولیت مدنی

سازمان سمت

از 9,000 تا 19,000 تومان

تناسب جرم و مجازات

سازمان سمت

از 5,000 تا 11,000 تومان

حقوق بانکی

سازمان سمت

از 5,000 تا 14,000 تومان

حقوق دیپلماتیک

سازمان سمت

از 8,000 تا 20,000 تومان

حقوق خانواده

سازمان سمت

از 7,000 تا 18,000 تومان

حقوق تجارت بین‌ الملل

سازمان سمت

از 11,000 تا 31,000 تومان

حقوق جزای عمومی

سازمان سمت

از 9,000 تا 21,000 تومان