�������� - لیست آثار

درآمدی بر جرم شناسی

سازمان سمت

از 8,000 تا 16,000 تومان

مسئولیت مدنی

سازمان سمت

از 12,000 تا 24,000 تومان

نظریه ی اصول حقوقی

سازمان سمت

از 7,000 تا 14,000 تومان

حقوق تجارت

سازمان سمت

از 6,500 تا 14,000 تومان

حقوق انتقال فناوری

سازمان سمت

از 10,000 تا 25,000 تومان

حقوق اداری

سازمان سمت

از 7,250 تا 25,000 تومان

آیین دادرسی کیفری (1)

سازمان سمت

از 11,750 تا 23,500 تومان

حقوق تجارت

سازمان سمت

از 5,000 تا 14,000 تومان

جرم شناسی نظری

سازمان سمت

از 9,000 تا 23,000 تومان

حقوق کار(جلد اول)

سازمان سمت

از 7,000 تا 16,000 تومان

حقوق ارتباط جمعی

سازمان سمت

از 10,500 تا 23,000 تومان

حقوق حریم خصوصی

سازمان سمت

از 5,000 تا 9,500 تومان

فقه و حقوق تطبیقی

سازمان سمت

از 11,000 تا 29,000 تومان

قواعد فقه(جلد دوم)

سازمان سمت

از 5,000 تا 14,000 تومان

حقوق اسرار تجاری

سازمان سمت

از 7,000 تا 13,000 تومان

تناسب جرم و مجازات

سازمان سمت

از 5,000 تا 11,000 تومان

حقوق بانکی

سازمان سمت

از 5,000 تا 14,000 تومان

حقوق دیپلماتیک

سازمان سمت

از 8,000 تا 20,000 تومان

حقوق خانواده

سازمان سمت

از 7,000 تا 17,000 تومان