زبان و ادبیات عربی - لیست آثار

البلاغة الجدیدة

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد خاقانی‌اصفهانی

المجانی من النصوص العرفانیه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ع‍ب‍اس‌ اق‍ب‍ال‍ی‌

الادب المقارن فی ایران و العالم العربی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حیدر خضری

اریخ الادب العربی فی العصر العباسی (2): 334 - 656 ه. ق

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مرضیه آباد

روش ارزیابی و سنجش کیفی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حافظ نصیری

الأدب المقارن (دراسات نظریة و تطبیقیة)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : خلیل پروینی

شذرات من الشعر و النثر فی العصر الجاهلی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نادرنظام تهرانی

النقد الادبی (محاولة تأصیل)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدعلی آذر شب

درآمدی بر معنی‌ شناسی در زبان عربی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی‌حسن مزبان

مختارات من روائع الأدب العربی فی العصر العباسی الأول

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی میرلوحی

علوم البلاغة: فی البدیع و العروض و القافیة

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : اباذر عباچی

روشهایی در ترجمه از عربی به فارسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : رضا ناظمیان

الادب العربی و تاریخه: حتی نهایه العصر الاموی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدعلی آذرشب

امهات المصادر العربیه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ف‍ات‍ح‍ی‌ن‍ژاد

مختارات من روائع الادب العربی (3): فی العصر الاموی

ناشر : سازمان سمت

مترجم : سید محمد حسینی

مختارات من روائع الادب العربی (1): فی العصر جاهلی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد فاضلی

فقه اللغة العربیة و علم اللغة الحدیث

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدعلی الحسینی

الادب العربی فی الاندلس: تاریخ و نصوص

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد‌علی آذرشب

تاریخ الأدب العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : جهانگیر امیری

الجامع فی العروض العربی بین النظریه و التطبیق

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد‌ابراهیم خلیفه‌شوشتری